Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Proračun Grada Buja

Druge izmjene i dopune plana proračuna Grada Buja - Buie za 2017. god.

Druge izmjene i dopune plana proračuna Grada Buja - Buie za 2017. god.

Prijedlog plana proračuna Grada Buja za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.

Prijedlog plana proračuna Grada Buja za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 30.08.2017. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2017. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2016. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2017. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2017. GODINU

Proračun Grada Buja za 2017. godinu - VODIČ ZA GRAĐANE

Proračun Grada Buja za 2017. godinu - VODIČ ZA GRAĐANE

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buja za 2017. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 50. Statuta Grada Buja («Službene novine Grada Buja», broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 19.12.2016. godine, donijelo je ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2017. GODINU Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, opseg zaduživanja i davanje jamstava, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Plan Proračuna Grada Buja za 2017. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 I 15/15), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 19.12.2016. godine, donosi PLAN PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Prijedlog plana proračuna Grada Buja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

DRUGI REBALANS PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2016. GODINU

DRUGI REBALANS PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2016. GODINU