Veličina slova:

Hrvatski:
Grad Buje
Buje, pogled iz Rudina
Buje vinogradarsvo
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje, zalaz sunca
Buje, pogled sa juga
Grad Buje
Buje i cvijeće

Natječaji - Javna nabava

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 26.01.2017.godine, donosi:
PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2017. GODINU
Ovim planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013., 2014.,2015. i 2016. godini

Grad Buje-Buie - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013., 2014., 2015. i 2016. godini (objavljeno 14.07.2016.); Ažurirano: 27.12.2016. g.

PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2016. GODINU

Planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.
15.03.2016 I. dopuna Plana nabave Grada Buja-Buie za 2016. godinu.
21.03.2016.: II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
25.04.2016.: III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
01.07.2016. IV izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
15.07.2016. V izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
23.09.2016. VI izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
31.10.2016. VII izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - OBJEDINJENA JAVNA NABAVA USLUGA OSIGURANJA

Poziv za dostavu ponuda - objedinjena javna nabava usluga osiguranja

Dječji vrtić Buje - bagatelna nabava

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ROBE BAGATELNE VRIJEDNOSTI PREMA TROŠKOVNIKU I PRILOŽENOM PLANU NABAVE ZA 2016. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 23.03.2015.

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2015. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2015. GODINU... Objava 11.12.2015. II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja za 2015. godinu. Objava 21.12.2015. III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja za 2015. godinu

Operativni leasing za nabavu osobnog automobila

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave ponudu za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga.

Javni poziv-prometno redarstvo

Predmet nabave je uspostava i zakup informatičkog sustava za potrebe prometnog redarstva Grada Buje-Buie.

Etapna obnova peterokutne Kule S. Martina - Javni poziv za dostavu ponuda

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je nabava građevinskih radova za etapnu obnovu peterokutne Kule S.Martina u Bujama. Ponude se dostavljaju do 16. lipnja 2014. godine, do 13:00 sati.