Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Objave

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Buje – Buie i Općinu Brtonigla – Verteneglio.
PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinica lokalne samouprave i to Grad Buje i Općinu Brtonigla.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ provesti će se od 17.listopada 2017. godine do 25. listopada 2017. godine.

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’
1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ provesti će se od 22. rujna 2017. godine do 02. listopada 2017. godine. (...)

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi Dječjeg vrtića Buje

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje od 24. srpnja 2014. godine, donosi PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi
U svrhu poštivanja osnovnih načela nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Buje (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. (...)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina

Grad Buje-Buie je temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) proveo savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina. Početak savjetovanja je bio 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. U otvorenom roku nisu zaprimljeni prijedlozi i/ili mišljenja. Odluka je usvojena na sjednici Gradskog vijeća dana 30.08.2017. i objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 10/17.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I IZNOSU NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina Početak savjetovanja je 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 29. 08. 2017. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 29. 08. 2017.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Po provedenoj javnoj raspravi na prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi, održanoj zaključno do 26. lipnja 2017. nije zaprimljen prijedlog i/ili mišljenje. Pravilnik je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja dana 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 08/17.

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima
Poštovani, dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA BUJA-BUIE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA BUJA-BUIE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA

POZIV - Podaci o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad

Člankom 18. st. 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da je vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.