Veličina slova:

Hrvatski:
Momjan 1
Buje nekad - željeznička stanica Parenzane
Triban 1
Srednja škola 1
Buje - Kanegra 1
Valdi1
Civitas logo 720
Buje, vinogradi pod naranđastim nebom
Gradonačelnici
Buje - zemljani radovi
Buje - Crveni Križ
Buje - Dječji vrtić 1
Buje - Gospodarska škola 1
Buje - grožđe
Kaštel - grb
Krasica 1
Kršete 1
Marušići 1
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Buje snijeg
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje biciklizam
Buje - ženske noge
Buje, pogled sa zapada
Akti gradonačelnika
Buje, pogled iz Rudina
Buje, Gradsko vijeće
Buje i Alpe
Buje - tartufi
Buje, Valetre, Milanka i Edi
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa juga
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Buje i vinogradi
Grad Buje
Kršete 2
Marušići 2
Krasica 2
Buje - Crveni križ 2
Buje - Kaštel
Buje - Gospodarska škola 2
Buje - Dječji vrtić 2
Buje Civitas Bulearum
Buje - Kanegra  2
Triban 2
Momjan 2
Momjan 3
Buje - Kanegra  3
Buje - Dječji vrtić 3
Buje - Gospodarska škola 3
Krasica 3
Buje - Crveni križ 3
Marušići 3
Buje nekad - tovari
Buje - šparoge
Buje - MOMJANSKI KAŠTEL
Buje lovci
Buje spomenici kulture
Krasica 4
Buje - Crveni križ 4
Buje - Gospodarska škola 4
Buje - Kanegra  4
Momjan 4
Marušići 4
Momjan 5
Buje - Kanegra  5
Buje - Galerija Orsola 2
Buje - Crveni križ 5
Krasica 5
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
Buje - maslina
vinogradi i crno vino
Bujski Crveni Križ
Buje - Kanegra 6
Buje - Kanegra  7
Bujski Crveni Križ - cijela ekipa
vinogradi i crno vino
Buje - Galerija Orsola 3
Buje - Kanegra 8
Buje - Kanegra 9
Buje - Kaštel - 16. Šparogada
Buje komunalno poduzeće
Talijanska osnovna škola Buje1
Buje - komunalno poduzeće
Buje - Galerija Orsola 1
Buje - Galerija Orsola 4

Odluka o osnivanju kolegija gradonačelnika

Isprintaj Pošalji prijatelju

Na temelju čl. 48., čl. 53. st. 1., čl. 74., čl. 75. i 76.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 144/12) i 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buja, dana 10.06.2013., donosi

ODLUKU o osnivanju kolegija gradonačelnika

Članak 1.
    Ovom Odlukom osniva se Kolegij gradonačelnika Grada Buja (dalje u tekstu: Kolegiji) kao neformalno savjetodavno tijelo.
Kolegij čine gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela, a po potrebi, i temeljem poziva, i predsjednik gradskog vijeća, ravnatelji javnih ustanova, članovi uprave trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Buja.

Članak 2.
    Kolegiji, kao neformalno savjetodavno tijelo, raspravlja o prijedlozima akata koji se upućuju izvršnom i predstavničkom tijelu na prihvaćanje, o tekućim pitanjima iz djelokruga rada gradske uprave, zauzima stajališta o pojedinim pitanjima, usklađuje djelovanje upravnih tijela gradske uprave po pojedinim predmetima i obvezama, programima, projektima i slično.
     Kolegiji ne može biti donositelj formalnih akata (općih i pojedinačnih), već je prvenstvena svrha Kolegija raspraviti i utvrditi pravni temelj, temeljna pitanja, ocjenu stanja i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje akata koji se usvajaju od strane gradonačelnika ili akata koji se dostavljaju gradskom vijeću na usvajanje.    

Članak 3.
Kolegij saziva i njegovim radom rukovodi gradonačelnik.
Gradonačelnik saziva sjednice Kolegija samoinicijativno, a može ih sazvati i na usmeni ili pisani prijedlog zamjenika gradonačelnika, pročelnika upravnih tijela i predsjednika gradskog vijeća.
O radu Kolegija vodi se zapisnik.
Zapisnik obavezno sadrži:
1. redni broj Kolegija, datum i mjesto održavanja, te vrijeme početka i završetka Kolegija,
2. podatke o osobama koje prisustvuju Kolegiju
3. podatke o otvaranju sjednice i o utvrđivanju dnevnoga reda (s naznakom predloženih izmjena i dopuna dnevnoga reda, tko ih je predložio, kako su prihvaćene),
4. podatke o svakoj točki dnevnog reda odnosno o svakom predmetu rasprave (tko je podnio obrazloženje pravnog temelja, temeljnih pitanja, ocjene stanja i ocjene potrebnih sredstava za provođenje akta koji se usvaja od strane gradonačelnika ili akta koji se dostavlja gradskom vijeću, izdvojena mišljenja i primjedbe prisutnih i konačni zaključak gradonačelnika, pitanje o kojem se raspravljalo, nalozima za usklađenje rada gradske uprave)
5. potpis zapisničara i gradonačelnika
    Sastavni dio zapisnika iz st. 3. ovog članka obavezno čine nacrti prijedloga akata koji se usvajaju od strane gradonačelnika ili akata koji se dostavljaju gradskom vijeću.

Članak 4.
Sjednice Kolegija se u pravilu održavaju u tijeku radnog vremena gradske uprave, a osobe iz članka 1. st. 2. za sudjelovanje na kolegiju ne ostvaruju nikakva materijalna prava.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buja“.


KLASA: 023-05/13-01/17
URBROJ: 2105/01-01/01-13-1
Buje, 10.06.2013.

GRADONAČELNIK
Edi Andreašić

Preporuči prijateljima: