Veličina slova:

Hrvatski:
Buje - grožđe
Grad Buje
Buje nekad, ul. 1. svibnja
Grad Buje
Buje na brijegu sa plavim nebom
Buje, zalaz sunca
Buje pod plavim nebom
Buje, ulica prvog svibnja
Buje i cvijeće
Buje, pogled sa zapada
Buje, pogled iz Rudina
Buje, pogled sa juga
Buje vinogradarsvo
Buje, pogled sa istoka
Buje industrija
Buje crveneo, plavo i zeleno
Grad Buje
Buje i vinogradi
Buje nekad - tovari
Buje lovci
Buje spomenici kulture
vinograd, bačva i čaša
Buje - Peterokutna kula
Buje i spomenik kulture
vinogradi i crno vino
Pučko otvoreno učilište Buje
vinogradi i crno vino
Grad Buje
Ured gradonačelnika 2017

Projekt

Popis projekata u pripremi za kandidiranje na EU fondove i ministarstva

Isprintaj Pošalji prijatelju
Popis projekata u pripremi za kandidiranje na EU  fondove i ministarstva


POPIS PROJEKATA U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU  FONDOVE  I   MINISTARSTVA (PROGRAMI UNAPREĐENJA I POTICAJA):  veljača 20161.    Izgradnja/rekonstrukcija dječjeg vrtića u Bujama

Odrađeno:
- Analiza postojećeg stanja dječjeg vrtića s energetskim pregledom zgrade i elaboratom troškova energetske obnove postojeće zgrade
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejno rješenje gradnje nove niskoenergetske zgrade – potrebne korekcije
- Donesene izmjene i dopune UPU dijela naselja „Rudine – V. nazor“

U izradi:  
novo Idejno rješenje – prilagođeno uvjetima natječaja

2.    Izgradnja i opremanje infrastrukturnih koridora poslovne zone Mazurija

Odrađeno:
- Donesen Urbanistički plan uređenja zone Mazurija
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Izvršena procjena vrijednosti zemljišta
- Ishođeno Rješenje Ministarstva poljoprivrede o predaju zemljišta u vlasništvo Grada Buja
- Ishođeno Rješenje o izuzimanju iz šumsko-gospodarske osnove /naknada: cca 1.200.000,00 kn)
- Plaćena naknada i riješeni imovinsko pravni odnosi- upis vlasništva: Grad Buje
- Idejni i glavni projekt rekonstrukcije raskrižja D75 i PZ Mazurija
- predan zahtjeva za Lokacijsku dozvolu

U izradi:
Idejni projekti infrastrukture unutar PZ Mazurija

3.    Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja u Bujama

Odrađeno:
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejno urbanističko i arhitektonsko rješenje
- Idejni arhitektonski projekt i idejni građevinski projekt instalacija
-  Ishođena lokacijska dozvola: 12. travnja 2013.
- glavni projekti
- Ishođene Potvrde glavnih projekta za I. (24.02.2015.) i II fazu (25.09.2015.)
- Izrađena Studija izvodljivosti projekta – siječanj 2016.

4.    Izgradnja velikog parkirnog prostora (javna garaža) ispod zidina Trga slobode sa spojnom cestom DC 200-Ul. Garibaldi

Odrađeno:
- Idejno urbanističko i programsko rješenje
- Posebna geodetska podloga /PGP/

5.    Trg Slobode i praonice – rekonstrukcija i revitalizacija

Odrađeno:
- Idejno urbanističko i programsko rješenje

6.    Rekonstrukcija zgrade uz Kulu Sv. Martina i prenamjena u turističke svrhe

Odrađeno:
-  Posebna geodetska podloga /PGP/
- statička sanacija krovišta i vanjskog zida
- troškovnik s procjenom ukupne rekonstrukcije
- I. faza rekonstrukcije; uređene sanitarije na 1. katu (u funkciji kule), uređen prostor u potkrovlju
- troškovnik II. faze rekonstrukcije – uređenje prizemlja u turistički info centar

7.    Rekonstrukcija zgrade u Tribanu i prenamjena u spremište/servis za bicikle u sklopu Bike centra Parenzana

Odrađeno:
-  Idejno rješenje

U izradi:
-  glavni projekt rekonstrukcije za ishođenje građevinske dozvole
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa
   
8.    Izgradnja kanalizacijskog sustava Kršete

Odrađeno:
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejni projekt – ishođena lokacijska dozvola
- Glavni projekti /mreža i pročistač/ - ishođene potvrde glavnih projekata
- Riješeni svi imovinsko pravni odnosi /uknjižena prava služnosti prolaza kanalizacije s privatnim vlasnicima zemljišta, ŽUCom i RH, izuzimanje iz šumsko gospodarske osnove i darovanje nekretnina od strane RH za izgradnju pročistača/
- Odobreno: IPARD M301
- završena izgradnja mreže i UPOVa Kršete – lipanj 2015.
- odrađeni tehnički pregledi – 5.11.2015.
- ishođene Uporabne dozvole za mrežu i UPOV Kršete – 25.11.2015.

U tijeku:
- izvedba priključaka korisnika
- priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu sredstava IPARDa

9.    Izgradnja nerazvrstane ceste Bibali – Krog i Kršin - Bracanija

Odrađeno za Bibali - Krog:
-  Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejni projekt – ishođena lokacijska dozvola

10.    Izgradnja groblja u Kaštelu  

11.    Sanacija Kaštela Rota – Momjan

Odrađeno:  
- skeniranje matične stijene;
- glavni projekt sanacije pokosa ispod kaštela (projekt osiguranja pokosa na razini izvedbenog projekta s troškovnikom);
- inženjersko-geološki elaborat za sanaciju pokosa (kartiranje, zoniranje, klasificiranje stijenske mase);
- idejno rješenje mehaničke otpornosti i stabilnosti ostataka kaštela (kula i ostaci zidova);
- elaborat mehaničke otpornosti;
- glavni projekt sanacije s troškovnicima i detaljima;
- projekt skele za sanaciju kule.

12.    Sanacija/rekonstrukcija (energetska obnova) zgrade Gradske uprave Grada Buja


PROJEKTI S PARTNERIMA:

13.    Revitalizacija starogradskih jezgri Buja i Momjana kroz projekt difuznog hotela – privatni partner

14.    Rekonstrukcija zgrade POU Buje – POU Buje

15.    Rekonstrukcija i prenamjena Stare uljare u Bujama – privatni partner

Odrađeno:
-  Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejni projekt rekonstrukcije
- Pokrenuto rješavanje imovinsko pravnih odnosa s RH za dio nekretnine

16.    Izgradnja kanalizacijskog sustava Krasica – 6. Maj

Odrađeno:
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejni projekt
- Glavni projekt

17.    Izgradnja kanalizacijskih sustava za 7 većih naselja na području Grada Buja -  (IVS)

Odrađeno:
1. Kaštel - zatražena potvrda glavnog projekta,
2. Kaldanija-Plovanija - prikupljeni posebni uvjeti,
3. Gamboci - ishođena lokacijska dozvola,
4. Momjan - prikupljeni posebni uvjeti,
5. Marušići - prikupljeni posebni uvjeti,
6. Triban - zatražena potvrda glavnog projekta.

18.    Izgradnja zgrade gradskog poduzeća – gradsko poduzeće „Civitas Bullearum“

19.    Izgradnja zgrade DVDa – DVD Buje

Odrađeno:
- Geodetski projekt
 - Glavni projekt i prikupljene potvrde javnopravnih tijela
- pravo građenja upisano na DVD Buje
- predan zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole – siječanj 2016.

20.    Rekonstrukcija društvenog doma u Malotiji, Kaštel – MO KAŠTEL i KUD „Lipa“

Odrađeno:
- Posebna geodetska podloga /PGP/
- Idejni projekt rekonstrukcije – ishođena lokacijska dozvola

  21. Rekonstrukcija zgrade vinarskog podruma – JPP

  22. Izgradnja novog igrališta s umjetnom travom – NK Buje

  23. Rekonstrukcija rukometnog igrališta u Bujama – MO Buje

  24. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade HOŠ Mate Balote Buje

  25. Rekonstrukcija zgrade TSŠ Leonardo da Vinci  -TU


ODRAĐENO

1.    Rekonstrukcija Kule Sv. Martina
2.    Uređenje Park groblja Sv. Martin
3.    Izgradnja rotora Valenari – Stanica
4.    Rekonstrukcija stare škole u Tribanu i prenamjena u prenoćište za bicikliste i planinare – Bike centar Triban

Preporuči prijateljima: