• Grad Buje – Citta' di Buie
  • Buje Buie Istra
  • Grad Buje 2
  • Grad Buje 4
  • Grad Buje 3

Izdvojene vijesti, događanja...

Vaš Gradonačelnik

Završeni započeti projekti i pokrenuti novi

Objava: 18.9.2020.

Kriza izazvana koronavirusom ostavila je traga u svim područjima života i rada pa je tako uvelike utjecala i na ostvarenje polugodišnjih planova i poslova Grada Buje.

Aktualno

Otvaranje ponuda - livestream

Objava: 13.1.2021.
Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje - Buie, Klasa: 945-01/20-01/02, Urbroj: 2105/01-02-20-38 od 04. studenog 2020. godine.

Odluka o načinu odvijanja nastave

Objava: 12.1.2021.
Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021. - nastava on-line u svim srednjim i osnovnim školama (viši razredi)

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja

Objava: 11.1.2021.
Gradonačelnik Grada Buja donosi Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja. Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Buja

FLAG Pinna nobilis - natječaji

Objava: 5.1.2021.
Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 28. prosinca 2020., FLAG Pinna nobilis objavio dva FLAG natječaja: FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.

Aktivnosti Crvenog križa Bujštine u krizi potres – Petrinja, Glina, Sisak

Objava: 4.1.2021.
Od prvog dana Crveni križ Bujštine aktivan je u katastrofi koja je pogodila područje Sisačko – moslavačke županije. Naime od prvog trenutka Crveni križ stavio je na raspolaganje sve svoje snage, opremu i logistiku kako bi pomoglo stradalom stanovništvu. U prvom danu promptno se izvještavalo o stanju na terenu direktno komunicirajući sa kolegama koji su u prvim minutama pružali zajedno sa Hitnom medicinskom službom prvu pomoć. U periodu između 29.12.2020 do 03.01.2020. godine direktno se u rad uključilo ukupno 51 volonter koji su zajedno odradili ukupno 673 volonterska sata.

Grad Buje - PROJEKTI 2017. / 2018.

Grad Buje - PROJEKTI 2017. / 2018.

Za naredni period planira se, u pripremi je ili je spremna projektna dokumentacija za realizaciju slijedećih projekata:

- rekonstrukcija ulice 1. svibnja,
- rekonstrukcija Doma DVD-a,
- izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
- izgradnja Poduzetničke zone u Mazuriji,
- rekonstrukcija dječjeg vrtića,
- izgradnja kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj. (...)

KAPITALNE INVESTICIJE

SUFINANCIRANI PROJEKTI KOJI SU U PROVEDBI I INVESTICIJE KOJE SU U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU i HR FONDOVE

1. Obnova Kaštela Rota u Momjanu – 2. faza obnove Obnova Kaštela Rota je investicija od oko 2.600.000,00 kn koju smo započeli 2016. godine kada smo izvršili 1. fazu obnove, u suradnji s Konzervatorskim odjelom iz Pule. Radovi koji su izvršeni 2016. godine su: otvaranje pristupnog puta do kaštela u širini od 5 m; geomehanička sanacija stijenskog pokosa ispod Kaštela Rota s popunjavanjem šupljina jastucima od mlaznog betona u više slojeva i zaštita južnog pokosa (uz kulu) štapnim sidrima. („više“na link na „Realizirani projekti“). (...)

REALIZIRANI EU/HR PROJEKTI

Projekti realizirani bespovratnim sredstvima iz EU i/ili HR

- Otvoren Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama
- Popločen Trg Sv. Servula
- Izgrađeno raskrižje Valanari
- Otvorena Galerija Orsola i Etnografski muzej
- Parenzana: Parenzana I, Parenzana II i Parenzana Magic-Friendly Bike Centar
- Rekonstrukcija kule i objekta do Kule Sv. Martina u Bujama
- Izgrađen kanalizacijski sustav za naselja Monte Baster i Kruj
- Izgrađen kanalizacijski sustav naselja Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – IPARD (MJERA 301)
- Sufinancirano korištenje OiE i povećanje EnU u obiteljskim kućama
- Izvršena Prva faza obnove Kaštela Rota u Momjanu
- EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO, ZA MLADE I STARIJE GRAĐANE OD 2010. NADALJE

Istaknuti sadržaji

Buje danas

Područje Grada Buja proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske. Na području od 103,40 km2 živi oko 6.000 stanovnika.

Područje grada Buja nalazi se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske. Na području od 103,40 km2 živi okvirno 5.300 stanovnika. Grad Buje je smješten između rijeka Mirne i Dragonje. Na sjeveru se prostiru brežuljci Gornje Bujštine, a južno Jadransko more u Kanegri i Piranskom zaljevu, odnosno Savudrijskoj vali. Zajedno s Umagom, Novigradom, Oprtljem, Brtoniglom i Grožnjanom te brojnim drugim mjestima i naseljima grad Buje čini Bujštinu. Pejzaž je raznolik i bogat. Široki pojas na sjeveru geolozi nazivaju bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja. Ovdje su česta uleknuća...

Znamenitosti grada Buja

Posebno značajni spomenici grada Buja su: Dvorac Rotta u Momjanu, Crkva Sv. Servula u Bujama, Crkva Majke Milosrđa u Bujama, kula Sv. Martina...

Posebno značajni spomenici grada Buja su: Dvorac Rotta u Momjanu, Crkva Sv. Servula u Bujama, Crkva Majke Milosrđa u Bujama, kula Sv. Martina te niz manjih crkvica lokalnog značaja. Dvorac Rotta u Momjanu: Momjanski kaštel se u literaturi spominje 1234. godine. Kao njegov tadašnji vlasnik i graditelj spominje se Dominus Wosalcus de Mimilano. Kaštel je vjerojatno tih godina i izgrađen. Vlasništvo nad kaštelom se mijenja kroz povijest. Godine 1548. kupuje ga Simone Rota iz Bergama koji ga mijenja i obrađuje čime ovaj kaštel postaje jedan od najznačajnijih i najbogatijih plemićkih kaštela u tom dijelu Istre...

Istaknuto