Sjednice Gradskog vijeća

15. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 29.7.2010.

Dana 28.07.2010. održana je 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom od 19 točaka. Prvotno se planiralo da će sjednica potrajati duže i biti nastavljena slijedeći dan, no ista je odrađena u cijelosti u vremenu od 4 sata.

Od važnijih akata potrebno je spomenuti Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja kojima su predloženi najpovoljniji ponuditelji kod prodaje za ukupne površine 183 ha 64 a 55 m²    po postignutoj prodajnoj cijeni od 5.615.076,15 kuna i najpovoljniji ponuditelji kod zakupa za površine od 139 ha 57 a 41 m² po ukupno postignutoj cijeni (zakupnini) od 184.888,43 kuna.

Nakon poljoprivrede Gradsko vijeće je raspravljalo o Polugodišnjem izvještaju Gradonačelnika, Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2010., izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Odluci o osnivanju poslovne zone Mazurija i Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti. Sve su Odluke i izvješća usvojeni jednoglasno.

Gradsko vijeće je raspravljalo i odlučivalo o usklađivanju akata dječjih vrtića, a kao najvažnije možemo izdvojiti donošenje Odluka kojima se povisuje participacija roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića za 10%.

Istaknuto