Sjednice Gradskog vijeća

25. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 14.7.2011.

Dana 14.07.2011. održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj se raspravljalo o prijedlozima akata iz svih domena lokalne samouprave. Vijećnici su tako dobili detaljne informacije o izvršenju Proračuna Grada Buja u prvom polugodištu, informaciju o naplati potraživanjaq i informaciju o projektima u kojima je involviran Grad Buje.

Nakon svega toga vijerćnicima je Izvještaj o radu podnio i Gradonačelnik Grada Buja. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Buja koja će se dodjeliti povodom obilježavanja Dana Grada Buja 08. rujna 2011. Nakon nagrada razmatrane su i usvojene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske opće poslovne namjene Mazurija, Odluka o grobljima i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Istaknuto