Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 18.5.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE
                                      
Gradsko vijeće- Consiglio cittadino
Klasa: 023-05/16-01/10
Urbroj: 2105/01-03-01/2-16-1
Buje,  13. svibnja 2016.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u ponedjeljak,  23. svibnja 2016., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Pitanja, prijedlozi i informacije
 2. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
 3. Elaborat postojećeg stanja javne rasvjete – prezentacija od strane predstavnika  tvrtke Brolex d.o.o.
 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie za 2015. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie
 6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društva  CIVITAS BULLEARUM d.o.o. za 2015.godinu
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2015. godinu
 8. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2016 . godinu sa odgovarajućim programima, kako slijedi:
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za Grad Buje u 2016. godini,
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u području kulture  u  Gradu Buje u 2016. godini,
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za  Grad Buje u 2016. godini,
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 2016. godini
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu,
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u 2016. godini
  • Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2016. godini
 9. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom na području Grada Buja-Buie
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja i postupanja sa životinjama i zaštiti napuštenih i  izgubljenih životinja
 11. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
 13. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Buja-Buie
 14. Prijedlog odluka o izuzimanju iz javnog dobra:
  • svlačionice i tenis igrališta Buje
  • svlačionice i igrališta Marušići
  • svlačionice i rukometnog igrališta Krasica
 15. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
 17. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.

Za  točnost otpravka – ovlašteni službenik
Mauricio Sinković

Vezani dokumenti

Istaknuto