Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 4.7.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE

Gradsko vijeće- Consiglio cittadino
Klasa: 023-05/16-01/15
Urbroj: 2105/01-03-01/2-16-1
Buje,  30. lipnja 2016.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u četvrtak,  07. srpnja 2016., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Pitanja, prijedlozi i informacije
 2. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
 3. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2015. godinu
 4. Elaborat postojećeg stanja javne rasvjete – prezentacija od strane predstavnika  tvrtke Brolex d.o.o.
 5. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Buja za 2015. godinu
 6. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 2016.godini
 8. Prijedlog Suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
 9. Prijedlog odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č.br. 1255/9 k.o. Kaštel
 10. Prijedlog Odluke po prigovoru o izboru najpovoljnije ponude za kupnju k.č.br. 1923/1 k.o. Momjan
 11. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
 13. Razno  

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.

Za  točnost otpravka – ovlašteni službenik
Mauricio Sinković

Vezani dokumenti

Istaknuto