Proračun Grada Buja za 2014. godinu - VODIČ ZA GRAĐANE

Objava: 13.1.2014.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave - Gradsko vijeće Grada Buja.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
OPĆI DIO Proračuna čini račun prihoda i rashoda te račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
POSEBNI DIO Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju i iskazani su po programima, aktivnostima i projektima.
U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koji u Proračunu Grada Buja čine Upravni odjeli gradske uprave. Unutar svakog od razdjela obuhvaćeni su programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati i koje su u nadležnosti pojedinog Upravnog odjela.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je prikaz planiranih rashoda vezanih uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2014. GODINU: 33.931.101,06

Prihodi poslovanja - 21.016.701,06
Prihodi od poreza - 10.043.198,08
Prihodi od pomoći - 4.060.852,98
Prihodi od imovine - 1.404.050,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - 5.173.600,00
Prihodi od donacija - 333.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 2.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 7.821.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - 6.050.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine - 1.771.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja - 5.093.400,00
Primici od prodaje udjela u glavnici - 1.200.000,00
Primici od zaduživanja - 3.893.400,00

PLANIRANI RASHODI PO UPRAVNIM ODJELIMA ZA 2014. GODINU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE - 11.911.293,11
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI - 13.278.560,97
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM - 8.741.246,98
UKUPNI RASHODI I IZDACI - 33.931.101,06

Detaljno u priloženom dokumentu - PowerPoint prezentacija

Vezani dokumenti

Galerija slika

Istaknuto