Natječaji - Prodaja nekretnina

Usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 12.10.2010.

Sukladno čl. 35. stavka 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N/N br. 91/96), i čl. 11. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (Službene novine br. 07/10), Gradsko vijeće Grada Buja objavljuje usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Predmet prodaje jesu: K.č.br. 633/1 zgr., 633/2 zgr., 484/1 zgr., 484/2 zgr., 484/3 zgr. i 484/4 zgr. sve k.o. Buje, površine 738 m2, mjesto nekretnina: Kontarini, po početnoj cijeni od 422.054,36 kuna. ( tekst javnog nadmetanja u prilogu u PDF-u)

Vezani dokumenti

Istaknuto