• Dani grožđa 113.

MJESNI ODBORI – SASTAV U MANDATU 2019.- 2023.

Objava: 4.3.2013.
Mjesni odbor je pravna osoba osnovana Statutom Grada Buja kao jedinica mjesne samouprave, te kao oblik neposrednog sudjelovanja građana na tom području u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. U okviru svog samoupravnog djelokruga Mjesni odbor brine i predlaže nadležnim tijelima mjere...

Istaknuto