Grad Buje - Industrija i obrtništvo

Objava: 23.5.2017.
Povoljan geoprometni položaj Grada Buje-Buie pogodovao je razvoju trgovine, a s time i drugih gospodarskih grana, naročito lake industrije: obrada metala, strojarstvo, kemijska industrija, elektronika, električna energija i informatika. U 2015. godini na području Grada Buje-Buie poslovalo je 310 poduzetnika. Ukupno su ostvareni pozitivni rezultati, iskazana je neto dobit u visini 25,8 mil kuna. Tijekom proteklih godina broj poduzetnika nije se bitno mijenjao. U strukturi gospodarstva na području grada u 2015. godini najviše zaposlenih je bilo u djelatnosti prerađivačke industrije, njih 296 ili 37% od ukupno zaposlenih na razini Grada. Druga značajna skupina su poduzetnici u djelatnosti trgovine na veliko i malo, koja je u 2015. godini zapošljavala 135 osoba ili 16,6%. Slijedi djelatnost građevinarstva s 114 zaposlenih, pa djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 97, umjetnost, zabava, rekreacija 63 itd.

Poticajne mjere u gospodarstvu

Objava: 4.3.2013.
Modeli stimuliranja poduzetnika (poticajne mjere/olakšice) u JLS A) Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Buja“ br. 6/01, 13/10, 6/11, 14/11 i 10/14). Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni i namjeni građevine. Komunalna naknada utvrđuje se po m2 površine. Visina se obračunava umnoškom vrijednsti boda sa koeficijentom zone i koeficijentom namjene.

Istaknuto