Objave

Dimnjačarski poslovi

Objava: 17.9.2018.

Obavijest – obveze sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).

Člankom 8. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) propisano je da svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Člankom 38. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) propisano je da vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

Grad Buje-Buie je kao jedinica lokalne samouprave dana 04.12.2015. usvojio Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15) kojom se uređuje način, rokovi i ovlaštenici za obavljanje čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, sve u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.

Člankom 8. st. 2. i čl. 9. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15) propisano je da je vlasnik ili korisnik stambenog, poslovnog ili drugog objekta dužan koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara odnosno dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati. Člankom 24. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15) propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit pravna osoba korisnik usluga, odnosno fizička osoba kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna, ako odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara.

Ovlašteni dimnjačar za područje Grada Buja-Buie je trgovačko društvo D.M.M. – TIM d.o.o. sa sjedištem u Karigadoru, Karigador 154, OIB 93819657319. Kontakt telefon: 099 2147616.

Vezani dokumenti

Istaknuto