GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA 2017.

Objava: 22.12.2016.

Temeljem  članka  4.  i  8.  Uredbe o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene nm·ine» Grada Buja broj 11109, 05/11, 11/11 i
03/13), Gradonačelnik Grada Buja, donosi

ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba  na području Grada Buja u 2017. godini

Vidi vezani dokument...

Vezani dokumenti

Istaknuto