Objave

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BUJA

Objava: 7.10.2019.

Na temelju članka 21. Odluke o izboru vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja ("Službene novine" Grada Buja broj 10/11 i 14/19), Izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora propisuje

OBVEZATNE UPUTE MO - I

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Gradsko vijeće Grada Buja-Buie donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja dana 03.10. 2019. godine koja stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama" Grada Buja broj 14/19 od 04.10.2019. godine.

Izbori će se održati u nedjelju 10. studenog 2019.

2. Rokovi teku od dana

05. listopada 2019. godine

3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

17. listopada 2019. godine do 24,00 sata.
(članak 11. stavak 1.)

4. Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti na oglasnoj ploči Grada Buja, na oglasnim pločama mjesnih odbora te na web stranicama Grada Buja sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu sve to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

19. listopada 2019. godine do 24,00 sata.
(članak 13.) ...

ZA DETALJNIJE VIDI VEZANE DOKUMENTE

OBVEZATNE UPUTE

OBRASCI

Istaknuto