Objave

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT MEĐUNARODNI PLINOVOD KOVRI-KOPER DN 300/50 (HRVATSKI DIO PLINOVODA)

Objava: 6.3.2017.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13),  te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje


JAVNU RASPRAVU O STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT MEĐUNARODNI PLINOVOD KOVRI-KOPER DN 300/50 (HRVATSKI DIO PLINOVODA)


I.    Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I 351-03/16-02/110; Urbroj: 517-06-2-1-2-17-12 od 9. veljače 2017. godine.

II.    Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku u RH (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim upravnim odjelom za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja, te jedinstvenim upravim odjelom Općine Brtonigla.

III.    Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 13. ožujka 2017. godine do 12. travnja 2017. godine u:

•    Gradu Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, Istarska 2, Buje, svakog radnog dana od 07:00  do 15:00 sati.

•    Općini Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1 svakog radnog dana od 08,00  do 15,00 sati.

•    ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Buje – http://www.buje.hr i  Općine Brtonigla – http://www.brtonigla-verteneglio.hr.

IV.    Javno izlaganje Studije održat će se 29. ožujka 2017. godine u Općini Brtonigla na adresi Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1 s početkom u 17,00  sati, te 30. ožujka 2017. godine Gradu Buje na adresi Trg Josipa Broza  Tita  6, Buje (velika vijećnica Pučkog otvorenog učilišta) s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Plinacro d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

V.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 12. travnja 2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

VI.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.


Vezani dokumenti

Istaknuto