Natječaji - Zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za zakup javnih površina - "Dani grožđa 2014"

Objava: 22.8.2014.

Organizacijski odbor Dana grožđa, dana 19. kolovoza 2014., donosi ODLUKU o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Dani grožđa 2014.“

Vidi vezane dokumente.


NADOPUNA 02.09.2014.

Natječaj za zakup javnih površina – Dani grožđa 2014.

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 17/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 26. Odluke o porezima Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ 08/10), Organizacijski odbor Dana grožđa, dana 28. kolovoza 2014., donosi


ODLUKU o produženju roka prijave na
Natječaj za zakup javnih površina – Dani grožđa 2014.


I
Ovom Odlukom produžuje se rok za dostavu ponuda određen Odlukom o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije  „Dani grožđa 2014.“ od 19.08.2014., Klasa:023-05/14-01/08, Urbroj:2105/01-01/01-14-3, na način da se rok produžuje za slijedeće redne brojeve natječaja:

3. zakup javnog prostora sa štandom 4m2 za prodaju autohtonih proizvoda – 0 kn
4. zakup javnog prostora u Prvomajskoj ulici – 4m2 za prodaju palačinki, fritula, kokica, bombona i sl – 100,00 kn
5. zakup javnog prostora za prodaju balona – 700,00 kn
6. zakup javnog prostora u atriju POU – 50 m2 za dječje trampoline – 200,00 kn


Rok se produžuje do petka 12. rujna 2014. godine.

Ostale odredbe i uvjeti ostaju nepromijenjeni.

Klasa:023-05/14-01/08
Urbroj:2105/01-01/01-14-4
Buje, 28.kolovoza 2014.


Organizacijski odbor
Predsjednik organizacijskog odbora
Edi Andreašić
Vezani dokumenti

Istaknuto