Javni poziv - nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Brešani - Smilovići - Sv. Mavar

Objava: 18.12.2017.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Brešani - Smilovići - Sv. Mavar (k.o. Momjan)

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Brešani - Smilovići - Sv. Mavar (k.o. Momjan)

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Brešani, Smilovići i Sv. Mavar preko k.č.br. 561/2, 592/1, 592/4, 2039/1, 2039/2, 2042/1, 2043/3 sve k.o. Momjan.

Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 19. prosinca 2017. godine u 09,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Sučić dipl.ing.geod (GEO 898), N GEO d.o.o., Novigrad, Karpinjanska 16.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22. prosinca 2017. godine od 12,00- 13,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi BUJE, Istarska 2.

Vezani dokumenti

Istaknuto