Javni poziv - prijedlog kandidata za Savjet mladih

Objava: 1.3.2013.

Javni poziv - prijedlog kandidata za Savjet mladih

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine » br. 23/07), članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Buja («Službene novine Grada Buja» br. 04/08), Gradsko vijeće Grada Buja, dana 28.02.2013., upućuje;

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Buja

I. Gradski savjet mladih Grada Buja osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Buja, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Buja.
Mladi, koji mogu biti članovi Gradskog savjeta mladih, su osobe s prebival ištem na području Grada Buja, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Gradski savjet mladih broji 7 članova čiji mandat traje 2 godine.

II. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Buja.

III. Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih obavezno sadrži slijedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta)
- obrazloženje prijedloga
- potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Savjeta

IV. Prijedlozi kandidata za članove Gradskog savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Buja, Buje, Istarska 2.
Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od objave ovog javnog poziva u dnevnom listu i na web stranici Grada Buja.

Klasa:023-05/13-01/07 Urbroj:2105/01-02-13-2 Buje, 28.02.2013.

GRADSKO VIJE Ć E GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA
Fabrizio Vižintin

Vezani dokumenti

Istaknuto