JAVNI POZIV 16.03.2016. Školsko brdo

Objava: 16.3.2016.

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2013. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i izrade Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u k.o. Buje i to:

  • Ulica Školsko brdo u Bujama na k.č. 1146, 1147/2, 1147/3 i 1162/1  sve k.o. Buje

Opis dionice: uređena (asfaltirana) cesta u naselju, prilaz školama i višestambenim zgradama u Bujama

U postupku evidentiranja nerazvrstane ceste na k.č. 1146, 1147/2, 1147/3 i 1162/1   sve k.o. Buje ili njihovim dijelovima formira se nova čestica nerazvrstane ceste kojom se osigurava pristup građevinskim česticama.

Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 18. ožujka 2016. godine u 12.00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Ivan Sučić dipl.ing.geod (GEO 898), N GEO d.o.o., Novigrad, Karpinjanska 16.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste (br.el 59/15) te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22. ožujka 2016. godine od 14,00 – 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi BUJE, Istarska 2.

KLASA:     936-02/15-01/03
URBROJ:  2105/01-04/1-16-52
Buje-Buie, 16. ožujka 2016. godine

GRAD BUJE

Vezani dokumenti

Istaknuto