JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA I/ILI GRADNJU OBJEKATA U PODUZETNIČKOJ ZONI MAZURIJA BUJE

Objava: 26.1.2015.

1. U cilju istraživanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkih potencijala upućuje se javni poziv za iskazivanje namjere
    za ulaganje u Poduzetničku zonu Mazurija (UPU Mazurija oznaka K).

2.  Urbanističkim planom uređenja Mazurije obuhvaćena je površina od 10,14 ha od kojih je:
     - Građevinsko područje gospodarske – opće poslovne namjene Mazurija, cca 7,09 ha u vlasništvu Grada Buja
     - Građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Plovanija – Mazurija, cca 3,05 ha

3. Poduzetnička zona Mazurija, smještena je u sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka na području Grada Buja u
    katastarskom operatu Kaštel, na oko 500 m udaljenosti od naselja Plovanija u pravcu Umaga.

4. Prometna povezanost Poduzetničke zone Mazurija:
     -uz rub zone prolazi državna cesta D75, a u neposrednoj je blizini i lokalna cesta L50006
     -u blizini prolazi Istarski ipsilon, na udaljenosti od oko 500 m od zone postoji priključno mjesto.

5. Infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Mazurija nije izgrađena, a gradit će se u fazama sukladno UPU-a Mazurija:
    -komunalna infrastruktura: vodoopskrbni sustav, plinoopskrbi sustav, kanalizacijski sustav oborinskih i sanitarno
               otpadnih voda, skupljanje i odvoz otpada;
    -energetska infrastruktura: javna rasvjeta, električno napajanje
    -telekomunikacijska infrastruktura
    
6. Unutar zone mogu se obavljati djelatnosti opće poslovne namjene (K) i komunalno servisne namjene (K3).
   Zona je podijeljena prema namjeni površina, te nije izrađena detaljna parcelacija, a koju je moguće provesti prema
   projektnoj dokumentaciji za gradnju zgrada ovisno o potrebama pojedinog zahvata, odnosno investitora.

6.a. Namjena površina
Pod površinama označenim oznakom K podrazumijevaju se površine unutar  kojih  je moguće  na  jednoj  građevnoj  čestici  zajedno  s  pomoćnim  zgradama  smjestiti  zgrade poslovne namjene s jedinstvenim ili mješovitim djelatnostima navedenih.
Pod  površinom  označenom  oznakom  K3  podrazumijeva  se  površina  unutar  koje  je moguće  na  jednoj  građevnoj  čestici  zajedno  s  pomoćnim  zgradama  smjestiti  zgrade poslovne – pretežito komunalno - servisne namjene.

6.b. Opis djelatnosti
Poslovnim zgradama  smatraju se građevine  za  obavljanje svih poslovnih djelatnosti uslužnih, uredskih, trgovačkih (trgovine u maloprodaji, trgovački centri, trgovački kompleksi, veletrgovina, distributivni centar, izložbeno prodajni saloni, prodajna skladišta, hladnjače i dr.) i ugostiteljskih  djelatnosti (iz skupine restorana, barova,  kantina  i  pripremnica  obroka (catering)), te razni servisi, obrtničko - zanatske usluge i radionice, manji  proizvodni pogoni,  skladišni  kompleksi i sl., kod  kojih  se  prema  kriterijima  određenim  posebnim  propisima  ne  javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije onečišćenja zraka, vode i  tla, buke, neugodnih  mirisa, vibracija,  zračenja).
Uz osnovnu namjenu  moguće je na istoj građevnoj čestici planirati i dodatne sadržaje kompatibilne osnovnoj poslovnoj namjeni, kao što su istraživački centri, edukacijski centri, sportski i rekreacijski centri, parkirne zgrade ili platforme i sl. koji  svojom  veličinom,  smještajem  i osiguranjem osnovnih   priključaka   na   javnu   i   komunalnu   infrastrukturu   omogućuju normalno funkcioniranje gospodarskog sadržaja.

6.c. Opći uvjeti gradnje zgrada poslovne namjene u zonama K i K3
•    minimalna površina građevinske čestice = 1 000 m2 (maksimalna veličina građevinske čestice nije određena)
•    maksimalna izgrađenost za građevinske čestice kig =  0,40  
•    maksimalno iskorištenost građevinske čestice  kis = 1,50
•    min. širina građevinske čestice uz javnu prometnu površinu sa koje se ostvaruje pristup na građevnu česticu je 20,0 m.
•    minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti hortikulturnom i zaštitnom zelenilu

6.d.Posebni uvjeti i način gradnje građevina u zoni opće poslovne namjene (K)
•    maksimalni broj etaža iznosi: Po+P+2K , odnosno Po+S+P+1K.
•    maksimalna visina poslovne građevine je 12,0 m.
•    ograničenje maksimalne visine ne odnosi se na antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, stubišne šahtove za pristup ravnom krovu, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije

6.e.Posebni uvjeti i način gradnje građevina u zoni poslovne pretežito komunalno servisne namjene (K3)
•    maksimalni broj etaža je Po+P+1K, odnosno Po+S+P.
•    maksimalna visina poslovne građevine je 10,0 m.
•    ograničenje maksimalne visine ne odnosi se na antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehničkim potrebama kao i na strojarnice dizala, stubišne šahtove za pristup ravnom krovu, strojarske instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svježeg zraka), silose te slične građevne elemente i instalacije

7. Okvirna cijena zemljišta sa neizgrađenom infrastrukturom do 10 €/m2, sa izgrađenom  infrastrukturom do 25 €/m2 .
    Komunalni doprinos po m3 iznosi  za građevine poslovne namjene 50 kn/m3, a infrastrukturne i industrijske građevine 90
    kn/m3, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Grada Buja, br: 08/12 – proćišćeni tekst).
    Visina komunalnog doprinosa za izgradnju industrijskih građevina (proizvodne i servisne hale te za pripadajuća skladišta),  
    u gospodarsko poslovnikm zonama, utvrđuje se tako da se u obračun uzima unutarnja visina građevine do 3,0 m.
    
    Podaci su dostupni na službenim stranicama Grada Buja (www.buje.hr).

8. Iskaz interesa iskazuje se popunjavanjem anketnog listića objavljenog kao privitka ovog javnog poziva.
   Rok za dostavu popunjenog obrasca je 27.02.2015. godine. Popunjeni obrazac šalje se poštom na adresu:
    GRAD BUJE-BUIE
    Istarska 2
    52460 BUJE   

9. Sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon broj 052 772 128 ili upitom na e-mail adresu
    info@buje.hr.
   

10. Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa za kupnju zemljišta i/ili gradnju objekata i ne obvezuje Grad
      Buje ni po kojoj osnovi.Vezani dokumenti

Istaknuto