Natječaji - Prodaja nekretnina

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 1.9.2017.

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine raspisuje:

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:

Katastarska čestica 564/3 i 564/4, K.O. Buje, Površina u m2 6874, Mjesto nekretnine Buje-Stanica

Natječaj traje 01.09.2017. do 08.09.2017.


Detaljno: vidi vezani dokument

 

Vezani dokumenti

Istaknuto