Natječaji - Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ - za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica - 12.10.2017.

Objava: 12.10.2017.

Temeljem članka 9. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Buje- Universita` popolare aperta di Buie i sukladno odluci Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universita´popolare aperta di Buie od dana 10.10.2017. godine, v.d. ravnateljica raspisuje:

 


NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremačica uz probni rok od 3 mjeseca

 

Uvjeti: 
- završena osnovna škola,
- poznavanje talijanskog jezika.
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
• dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
• preslika domovnice,
• životopis. 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a pri izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je od 8 dana od dana objave natječaja (objava 12.10.2017.)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se, po jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: 
Pučko otvoreno učilište Buje,- /Upravno vijeće/ Trg J.B. Tita 6 Buje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto - Spremačica“. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

Vezani dokumenti

Istaknuto