Ostali natječaji

Natječaj za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Grada Buje-Buie

Objava: 6.2.2015.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za obavljanje

VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

1. Predmet nabave

1.1 Opis predmeta nabave: obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Grada Buje-Buie za četverogodišnje razdoblje.
1.2 Vrsta predmeta nabave: javne komunalne usluge.
1.3. Procijenjena vrijednost nabave za 1 godinu iznosi 30.000,00 kuna sa uključenim PDV-om ( 24.000,00 kuna bez PDV-a)

2. Mjesto pružanja usluge

Mjesto pružanja usluge je područje Grada Buje-Buie. Područje Grada Buje-Buie proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka i Republike Hrvatske na području od 103,40 km2. Grad Buje-Buie obuhvaća područja slijedećih naselja: Baredine, Bibali, Brdo, Brič, Buje, Buroli, Bužin, Gamboci, Kaldanija, Kanegra, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Lozari, Marušići, Merišće, Veli Mlin, Momjan, Oskoruš, Plovanija, Sveta Marija na Krasu-dio, Škrile, Škudelin i Triban.

3. Rokovi

3.1 Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova  sklopit  će  se za razdoblje od 2015. do  2019. godine.
3.2 Pružanje predmetne usluge obavljati će se u vremenu trajanja ugovora.
3.3 Ugovor stupa na snagu potpisom obje ugovorne strane.

4. Grupe predmeta nabave

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

5. Pravo sudjelovanja

U ovom natječajnom postupku mogu sudjelovati ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti

6. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

6.1 Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju sposobnost  u neovjerenim preslikama.
6.2 Dokazi sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Naručitelj ima  pravo nakon otvaranja ponuda od ponuditelja zatražiti na uvid izvornike dokumentacije na što ponuditelj ima obvezu iste dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimljenog poziva. Ako ponuditelj ne dostavi traženu dokumentaciju naručitelj će njegovu ponudu odbiti.
6.3 Dokaz pravne i poslovne sposobnost
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući     registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Dokaz se dostavlja u preslici a ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave javnog natječaja.
6.4  Dokaz o nekažnjavanju i nepostojanju dugovanja

6.4.1 Izjava ovlaštene osobe ponuditelja da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela prema propisima države gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

6.4.2.potvrdu Porezne uprave o stanju duga  koja ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda ili
izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za   zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili  izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objave javnog natječaja, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda  ili jednakovrijedan dokument.
6.4.3. potvrdu Upravnog odjela za opće poslove Grada Buje-Buie o podmirenim obvezama prema Gradu Buje-Buie po bilo kojoj osnovi

7.   Dokaz financijske sposobnosti

7.1.1. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 ili sl.) kojim ponuditelj dokazuje solventnost i iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci duže od 30 dana.

Obrazloženje traženja dokaza financijske sposobnosti:
Procjena je naručitelja da se zahtijevanom razinom solventnosti osigurava da će ponuditelj biti sposoban pravodobno podmirivati sve svoje obveze koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave sukladno traženom opsegu i dinamici izvođenja. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim.

8.  Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

8.1.1. Popis jednog ili više ugovora o pruženim uslugama kao iz ovog troškovnika izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini čiji pojedinačni iznos, ili kod dva i više ugovora zbrojeni iznos, odgovara  iznosu od 30.000,00 kuna. Popis sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, datum i mjesto ispunjenja ugovora i navod o urednom, u skladu sa pravilima struke, izvršenju ugovora.
8.1.2. Dokaz da ponuditelj ima registrirano sklonište za životinje u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 110/04, 121/04 i 29/05) ili dokaz da ponuditelj ima valjani ugovor sa registriranim skloništem za životinje
8.1.3.Dokaz da ponuditelj ima registrirano sabiralište-objekt za sakupljanje, privremeno skladištenje i otpremanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 ili dokaz da ponuditelj ima valjani ugovor sa registriranim sabiralištem
8.1.4.Dokaz da ponuditelj ima registrirano 1 prijevozno sredstvo za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 1
8.1.5 Popis ukupnog broja zaposlenih radnika po zanimanjima i kvalifikacijama, te stručnoj osposobljenosti

9. Ponuda

9.1 Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude, varijante ili inačice ponuda.
9.2 Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
9.3 Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti sve sastavne dijelove ponude uvezati u jednu cjelinu, dužan ih je obilježiti nazivom, označiti kao dijelove ponude i dostaviti istovremeno.
9.4 Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom tintom.
9.5 Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova, brojeva ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
9.6 Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati originalni tekst natječajne dokumentacije ili bilo kojeg obrasca jer će u protivnom ponuda biti u cijelosti odbačena kao neprihvatljiva.
9.7 Stranice ponude moraju biti označene rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
9.8. Ponuda mora sadržavati:

9.8.1 Ispunjen «Obrazac ponude», koji je sastavni dio ove natječajne dokumentacije.
9.8.2 Ispunjen  «Obrazac s podacima o ponuditelju» koji je sastavni dio ove natječajne  dokumentacije.
9.8.3. Izjava ponuditelja o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima sa podacima o podizvoditeljima
9.8.4. Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost.
9.8.5 Dokument(e) kojima se dokazuje nekažnjavanje.
9.8.6 Dokument(e) kojima se dokazuje financijska sposobnost.
9.8.7 Dokument(e) kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost.
9.8.8 Sve ostale dokumente/izjave koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ove natječajne dokumentacije.

9.9 Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka i na adresu za dostavu ponuda navedenim u ovoj natječajnoj dokumentaciji, u jednom izvornom primjerku.
9.10 Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja,
nazivom i adresom ponuditelja,  s naznakom: „„NE OTVARATI – PONUDA ZA OBAVLJANJE VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKIH POSLOVA“
9.11 Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.
9.12 Ukoliko ponuditelj zatraži od Naručitelja potvrdu o zaprimanju ponude, Naručitelj će to neodgodivo učiniti.

10. Podizvoditelji

10.1 Ponuditelj može ustupiti podizvoditeljima dio ugovora. Dio koji se ustupa podizvoditeljima ne smije biti veći od 49% ukupnog iznosa ponude.

11. Plaćanje

11.1 Plaćanje usluge vršiti će se nakon predanog i usvojenog izvješća izvoditelja.

12.Valjanost ponude

12.1 Rok valjanosti ponude mora biti 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
12.2 Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.

13. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prije zaključenja ugovora predati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10.000,00 kuna, u obliku ovjerene bjanko zadužnice.

14. Kriterij odabira

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom s preduvjetom ispunjenja svih dokumentacijom propisanih uvjeta.

15. Jezik

Ponuda se u cijelosti obvezno podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Dostava ponuda

16.1 Krajnji rok za dostavu ponuda je do 23.02.2015. godine u 10,00 sati bez obzira na  način dostave ponude. Otvaranje ponuda održati će se 23.02.2015. godine u 10,00 sati
16.2 Adresa/mjesto za dostavu ponuda: Grad Buje-Buie, Istarska 2. – za natječaj-komunalna djelatnost veterinarsko-higijeničarski poslovi -ne otvaraj
16.3 Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda smatrat će se zakašnjelo pristiglom ponudom, neće se razmatrati i bit će neotvorena vraćena ponuditelju.
16.4 Ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu dostavom pravovaljane    potpisane izjave naručitelju prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena ponude, ona se također mora navesti.
16.5 Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici "Izmjena" ili "Dopuna".
16.6 Niti jedna se ponuda ne može izmijeniti nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda.
16.7 U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude, što će Naručitelj neodgodivo učiniti.

17. Otvaranje ponuda

17.1 Ponuda pristigla nakon isteka roka za otvaranje ponuda neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjela ponuda te će se odmah neotvorena vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
17.2 Otvorene ponude označit će se rednim brojevima.
17.3 Naručitelj će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.
17.4 Zapisnik će potpisati  predstavnici povjerenstva Naručitelja.
17.5 Povjerenstvo će nakon otvaranja i obrade ponuda, sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni  ponuda te, zajedno sa navedenim Zapisnikom, dostaviti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude gradonačelniku Grada Buja, koji će prijedlog Odluke o odabiru uputiti Gradskom  vijeću na usvajanje.

18. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

18.1 Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  veterinarsko-higijeničarskih poslova donosi Gradsko vijeće Grada Buja. Gradonačelnik Grada Buja zaključit će ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i uvjetima iz Odluke Gradskog  vijeća Grada Buja  i natječajne dokumentacije.
18.2 Odluka o odabiru, odnosno odluka o poništenju bit će dostavljena preporučeno poštom svim ponuditeljima.

19. Pouka o pravnom lijeku

19.1 Protiv Odluke o odabiru najpovoljnije ponude žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

GRAD BUJE-BUIE

Kontakt osoba:
Elvis Glavičić
tel: 052/772-122
mail: e.glavicic@buje.hr

Vezani dokumenti

Istaknuto