Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja – Buie 05-19

Objava: 3.5.2019.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine raspisuje:

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja – Buie

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:
Katastarska čestica K.O. 1176/1 Buje, površine u m2 4568, Buje.

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto