Natječaji - Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 8.12.2015.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2015. godine raspisuje:

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Natječaj traje od 08.12.2015. do 17.12.2015.

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto