Objave

OBAVIJEST - 28.06.2018.

Objava: 28.6.2018.

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Jurcanija na k.č. 181/5 u k.o. Kršete.
Dana 27. lipnja (srijeda) 2018. godine u 14:30 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta na k.č. 181/5 u k.o. Kršete.
Dana 04. srpnja (srijeda) 2018. godine u vremenu od 14:30 do 15:00 sati u prostorijama Grada Buje, na adresi Buje, Istarska 2, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat odnosno Snimku izvedenog stanja br. 205/18 na k.č.br. 181/5 u k.o. Kršete u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste Jurcanija.
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c.

Istaknuto