OBAVIJEST- POZIV

Objava: 27.4.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE

Gradonačelnik - Il Sindaco

Obavještavamo sve poljoprivrednike sa područja Grada Buja koji nemaju sklopljen Ugovor o zakupu a u mirnom su posjedu katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske i za koje nisu regulirali upis u ARKOD radi ostvarivanja potpora, da će se u

srijedu 29.04.2015. s početkom u 19,00 sati
u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Buje (učionica br. 3), trg J.B.Tita 6

održati tematski sastanak vezano za Izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i mogućnosti sklapanja Ugovora o privremenom korištenju čestica u vlasništvu države sa Agencijom za poljoprivredno zemljište.

Gradonačelnik Grada Buja
Edi Andreašić, v.r.

Istaknuto