Objave

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Objava: 10.7.2017.OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.
Grad Buje-Buie želi ovim putem obavijestiti porezne obveznike o osnovnim stavkama Zakona:
•    predmet oporezivanja je nekretnina,
•    nekretninom se, u smislu ovog Zakona, smatra:
o    stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
o    poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
o    garažni prostor,
o    drugi pomoćni prostori - koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
o    ostali prostori bez namjene - izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
o    građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
o    neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola; ima izdan akt o gradnji.
•    nekretninom kao predmetom oporezivanja se NE smatraju:
o    gospodarske zgrade - nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
o    privremene građevine ( za potrebe sajmova i javnih manifestacija),
o    opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.
Molimo Vas da prilikom ispunjavanja obrazaca za nekretnine koje ste dobili zajedno sa ovom obavijesti navedete sve nekretnine u sklopu predmetnog kućnog broja kojima ste vlasnik/korisnik prema navedenim kategorijama nekretnina.
•    porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine). Iznimno, porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako:
o    je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika,
o    se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske,
o    vlasnik nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine,
o    je vlasnik nepoznat.
•    porez na nekretnine se obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
•    godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine se utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
•    rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
•    poreznim rješenjem utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.
Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie, koji ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Buja-Buie

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce koji su kreirani posebno za stambeni prostor, poslovni prostor te neizgrađeno građevinsko zemljište.
Ukoliko Vam je potreban dodatni obrazac obaviještavamo Vas da su isti dostupni na internetskoj stranici www.buje.hr, ili u prostorijama gradske uprave. Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti osobno predajom u pisarnici Grada, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: info@buje.hr
Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 052/772-122  ili osobno u gradskoj upravi.
Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 


Vezani dokumenti

Istaknuto