Obveza izdavanja e-računa

Objava: 19.6.2019.

Obavijest dobavljačima Grada Buja – Buie o obvezi izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Obavještavamo sve izvođače radova te isporučitelje robe i usluga koji posluju s Gradom Buje – Buie da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica i ugovora.

Grad Buje – Buie kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti račune u papirnatom obliku niti smije po njima postupati.
Svi računi izdani od 01. srpnja 2019. godine koji stignu u papirnatom obliku ili u pdf formatu putem e-maila bit će vraćeni dobavljaču i neće moći biti plaćeni.

Jedini računi koji će biti prihvaćeni kao pravovaljani nakon 01. srpnja 2019. godine su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu Buje – Buie putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.
Dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. Prateće isprave (npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl.) izdaju se i razmjenjuju kao dio strukture eRačuna. Ako su prateće isprave prevelike za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna iste mogu biti dostavljene kao poštanska pošiljka, ali je u tom slučaju isporučitelj/dobavljač obvezan to navesti kao napomenu na eRačunu.
Slijedom svega navedenog, molimo dobavljače Grada Buja – Buie da se na vrijeme pripreme kako bi od 01. srpnja 2019. godine mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom obliku.

Istaknuto