Poziv - financiranje udruga

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2019. godinu

Objava: 11.4.2019.

Sukladno odredbama članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (Narodne novine broj 26/15) i temeljem članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradonačelnik Grada Buja razmatrajući Prijedlog odluke koordinatora Povjerenstva za provedbu postupka financiranja programa, Klasa: 900-01/19- 01/03, Urbroj: 2138417/1-19-06 od 22.03.2019., donosi

ODLUKU o dodjeli fmancijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2019. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i aktivnosti na području Grada Buja u 2019. godini, Klasa: 402- 01/18-01/06, Urbroj: 2105/01-01/01-19-2 objavljen 16.01.2019., upućene na procjenu/ocjenu kojima su za programe/projekte odobrena financijska sredstva u 2019. godini.

Po okončanom postupku stručne procjene i ocjene odobravaju se financijska sredstva, kako slijedi - vidi vezani dokumet.

Vezani dokumenti

Istaknuto