Objave

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske i servisne zone Buje

Objava: 11.2.2019.

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske i servisne zone Buje.

Temeljem članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17, 114/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), ), članka 50. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja", broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), i mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije KLASA: 351-03/19-01/12, URBROJ: 2163/1-08-02/4-19-02, od 28. siječnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine donosi

Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gospodarske i servisne zone Buje - vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto