POPIS PROJEKATA U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU FONDOVE I MINISTARSTVA

Objava: 10.2.2016.

POPIS PROJEKATA U PRIPREMI ZA KANDIDIRANJE NA EU  FONDOVE  I   MINISTARSTVA (PROGRAMI UNAPREĐENJA I POTICAJA):  veljača 2016

1. Izgradnja/rekonstrukcija dječjeg vrtića u Bujama

Odrađeno:

 • Analiza postojećeg stanja dječjeg vrtića s energetskim pregledom zgrade i elaboratom troškova energetske obnove postojeće zgrade
 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejno rješenje gradnje nove niskoenergetske zgrade – potrebne korekcije
 • Donesene izmjene i dopune UPU dijela naselja „Rudine – V. nazor“

U izradi:  novo Idejno rješenje – prilagođeno uvjetima natječaja

2.    Izgradnja i opremanje infrastrukturnih koridora poslovne zone Mazurija

Odrađeno:

 • Donesen Urbanistički plan uređenja zone Mazurija
 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Izvršena procjena vrijednosti zemljišta
 • Ishođeno Rješenje Ministarstva poljoprivrede o predaju zemljišta u vlasništvo Grada Buja
 • Ishođeno Rješenje o izuzimanju iz šumsko-gospodarske osnove /naknada: cca 1.200.000,00 kn)
 • Plaćena naknada i riješeni imovinsko pravni odnosi- upis vlasništva: Grad Buje
 • Idejni i glavni projekt rekonstrukcije raskrižja D75 i PZ Mazurija
 • predan zahtjeva za Lokacijsku dozvolu

U izradi: Idejni projekti infrastrukture unutar PZ Mazurija

3. Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja u Bujama

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejno urbanističko i arhitektonsko rješenje
 • Idejni arhitektonski projekt i idejni građevinski projekt instalacija
 • Ishođena lokacijska dozvola: 12. travnja 2013.
 • glavni projekti
 • Ishođene Potvrde glavnih projekta za I. (24.02.2015.) i II fazu (25.09.2015.)
 • Izrađena Studija izvodljivosti projekta – siječanj 2016.

4. Izgradnja velikog parkirnog prostora (javna garaža) ispod zidina Trga slobode sa spojnom cestom DC 200-Ul. Garibaldi

Odrađeno:

 • Idejno urbanističko i programsko rješenje
 • Posebna geodetska podloga /PGP/

5. Trg Slobode i praonice – rekonstrukcija i revitalizacija

Odrađeno:

 • Idejno urbanističko i programsko rješenje

6. Rekonstrukcija zgrade uz Kulu Sv. Martina i prenamjena u turističke svrhe

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • statička sanacija krovišta i vanjskog zida
 • troškovnik s procjenom ukupne rekonstrukcije
 • I. faza rekonstrukcije; uređene sanitarije na 1. katu (u funkciji kule), uređen prostor u potkrovlju
 • troškovnik II. faze rekonstrukcije – uređenje prizemlja u turistički info centar

7.  Rekonstrukcija zgrade u Tribanu i prenamjena u spremište/servis za bicikle u sklopu Bike centra Parenzana

Odrađeno: -  Idejno rješenje

U izradi:

 • glavni projekt rekonstrukcije za ishođenje građevinske dozvole
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa

8. Izgradnja kanalizacijskog sustava Kršete

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejni projekt – ishođena lokacijska dozvola
 • Glavni projekti /mreža i pročistač/ - ishođene potvrde glavnih projekata
 • Riješeni svi imovinsko pravni odnosi /uknjižena prava služnosti prolaza kanalizacije s  privatnim vlasnicima zemljišta, ŽUCom i RH, izuzimanje iz šumsko gospodarske osnove i darovanje nekretnina od strane RH za izgradnju pročistača/
 • Odobreno: IPARD M301
 • završena izgradnja mreže i UPOVa Kršete – lipanj 2015.
 • odrađeni tehnički pregledi – 5.11.2015.
 • ishođene Uporabne dozvole za mrežu i UPOV Kršete – 25.11.2015.

U tijeku:

 • izvedba priključaka korisnika
 • priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu sredstava IPARDa

9. Izgradnja nerazvrstane ceste Bibali – Krog i Kršin - Bracanija

Odrađeno za Bibali - Krog:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejni projekt – ishođena lokacijska dozvola

10. Izgradnja groblja u Kaštelu

11.    Sanacija Kaštela Rota – Momjan

Odrađeno: 

 • skeniranje matične stijene;
 • glavni projekt sanacije pokosa ispod kaštela (projekt osiguranja pokosa na razini izvedbenog projekta s troškovnikom);
 • inženjersko-geološki elaborat za sanaciju pokosa (kartiranje, zoniranje, klasificiranje stijenske mase);
 • idejno rješenje mehaničke otpornosti i stabilnosti ostataka kaštela (kula i ostaci zidova);
 • elaborat mehaničke otpornosti;
 • glavni projekt sanacije s troškovnicima i detaljima;
 • projekt skele za sanaciju kule.

12.    Sanacija/rekonstrukcija (energetska obnova) zgrade Gradske uprave Grada Buja

PROJEKTI S PARTNERIMA:

13.    Revitalizacija starogradskih jezgri Buja i Momjana kroz projekt difuznog hotela – privatni partner

14.    Rekonstrukcija zgrade POU Buje – POU Buje

15.    Rekonstrukcija i prenamjena Stare uljare u Bujama – privatni partner

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejni projekt rekonstrukcije
 • Pokrenuto rješavanje imovinsko pravnih odnosa s RH za dio nekretnine

16.    Izgradnja kanalizacijskog sustava Krasica – 6. Maj

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejni projekt
 • Glavni projekt

17.    Izgradnja kanalizacijskih sustava za 7 većih naselja na području Grada Buja -  (IVS)

Odrađeno:

 1. Kaštel - zatražena potvrda glavnog projekta,
 2. Kaldanija -Plovanija - prikupljeni posebni uvjeti,
 3. Gamboci - ishođena lokacijska dozvola,
 4. Momjan - prikupljeni posebni uvjeti,
 5. Marušići - prikupljeni posebni uvjeti,
 6. Triban - zatražena potvrda glavnog projekta.

18.    Izgradnja zgrade gradskog poduzeća – gradsko poduzeće „Civitas Bullearum“

19. Izgradnja zgrade DVDa – DVD Buje

Odrađeno:

 • Geodetski projekt
 • Glavni projekt i prikupljene potvrde javnopravnih tijela
 • pravo građenja upisano na DVD Buje
 • predan zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole – siječanj 2016.

20.    Rekonstrukcija društvenog doma u Malotiji, Kaštel – MO KAŠTEL i KUD „Lipa“

Odrađeno:

 • Posebna geodetska podloga /PGP/
 • Idejni projekt rekonstrukcije – ishođena lokacijska dozvola

21. Rekonstrukcija zgrade vinarskog podruma – JPP

22. Izgradnja novog igrališta s umjetnom travom – NK Buje

23. Rekonstrukcija rukometnog igrališta u Bujama – MO Buje

24. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade HOŠ Mate Balote Buje

25. Rekonstrukcija zgrade TSŠ Leonardo da Vinci  -TU

ODRAĐENO

 1. Rekonstrukcija Kule Sv. Martina
 2. Uređenje Park groblja Sv. Martin
 3. Izgradnja rotora Valenari – Stanica
 4. Rekonstrukcija stare škole u Tribanu i prenamjena u prenoćište za bicikliste i planinare – Bike centar Triban

Istaknuto