Sjednice Gradskog vijeća

Poziv sa dnevnim redom 7. sjednice Gradskog vijeća

Objava: 24.3.2014.

GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE
Gradsko vijeće- Consiglio cittadino
Klasa: 023-05/14-01/02
Urbroj: 2105/01-03-01/2-14-1
Buje,  20. ožujka 2014.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:


7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak, 28.03.2014., u 19,00 sati
u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red


1.    Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2013. godinu
2.    Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2013. godinu
3.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana FREGOLA Buie za 2013. godinu
4.    Pitanja, prijedlozi i informacije
5.    Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
6.    Imenovanje ravnatelja Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana FREGOLA Buie
7.    Imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie
8.     Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
9.     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2013. godinu
10.     Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2014. godinu sa odgovarajućim programima
11.     Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12.     Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
13.     Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
14.     Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2014. godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
15.     Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje
      „RUDINE – V. NAZOR“  
16.     Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i prodaji poslovnog udjela Grada Buje-Buie u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o.
17.     Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
18.     Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
19.     Prijedlog Odluke po prigovoru za prodaju k.č.br. 12/1 k.o. Brdo
20.     Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u UO za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin , v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto