Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 27.11.2015.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u petak,  04. prosinca 2015., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Prijedlog rebalansa Plana Proračuna Grada Buja za 2015. godinu u odgovarajućim programima kako slijedi:
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za Grad Buje u 2015. Godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa javnih potreba u području kulture u  Gradu Buje u 2015. godini
- Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2015. godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za  Grad Buje u 2015. godini
- Prijedlog drugih  izmjena i dopuna programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 2015. godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 2015. godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. Godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u 2015. Godini
- Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa EU i ostali fondovi za Grad Buje u 2015. godini

4.   Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu sa
odgovarajućim programima kako slijedi:
- Prijedlog programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci  predškolske dobi za Grad
Buje u 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u području kulture u Gradu Buje u 2016. godini sa
projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih za Grad Buje za
2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2016. godini sa       
projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za Grad Buje u 2016.
godini sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Prijedlog programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 2016. godini
sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- Prijedlog programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 2016. sa
projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini sa projekcijama za 2017. i
2018. godinu,
- Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu sa
projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u    
2016. godini,
- Prijedlog programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2016. godini

5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2016. godinu
6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2016. godini
7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
8. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
9. Prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza
10. Prijedlog Odluke o određivanju načina, uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buje-Buie
11. Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje
13. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
15. Razno
 
Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Fabrizio Vižintin, v.r.

Vezani dokumenti

Istaknuto