POZIV za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 26.6.2013.

                                      
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
                  GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE                                       
                                        
                 Gradsko vijeće- Consiglio cittadino

Klasa: 023-05/13-01/
Urbroj: 2105/01-02-13-1
Buje, 24.06.2013.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak,  28.06.2013., u 19,00 sati
u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija mandata članovima Gradskog vijeća
3.    Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja
4.    Prijedlog Odluke o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Buja za razdoblje 2013.-2015. godine
5.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
6.    Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
7.    Prijedlog Suglasnosti-postupci javne nabave
8.    Prijedlozi Rješenja o imenovanju radnih tijela
-    Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
-    Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
-    Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
-    Odbor za priznanja i odlikovanja
-    Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije
-    Odbor za društvene djelatnosti
9.   Prijedlog Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

NAPOMENA: Radni materijal za 5. i 6. točku dnevnog reda dostaviti će se naknadno iz razloga što je potrebno izvršiti tehničke poslove od strane novoosnovanog Povjerenstva.

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u UO za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin , v.r.

Istaknuto