Poziv za 5. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 4.12.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE

Gradsko vijeće- Consiglio cittadino

Klasa: 023-05/13-01/36
Urbroj: 2105/01-02-13-1
Buje,  29. studenoga 2013.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak, 06.12.2013., u 18,00 sati

u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta javno-privatnog partnerstva za osnovnu školu „Mate Balota“ - Buje
 2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja
 3. Pitanja, prijedlozi i informacije
 4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2013. godinu u:
  - Programu investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 2013. godini,
  - Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini,
  - Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
  - Programu kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u 2013. godini.
 5. Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu      s odgovarajućim programima
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2014. godinu,
 7. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom    vijeću Grada Buja za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre,
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambeno-    industrijske zone „STANICA“ BUJE (radna zona)
 10. Prijedlog planova koncesija za komunalne djelatnosti,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge,
 12. Prijedlog dopune Pravilnika o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža i javnih površina ispred poslovnih prostora,
 13. Prijedlog Zaključka o obračunu PDV-a  na zakup građevinskog zemljišta,
 14. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja sa odgovarajućim Pravilnikom
 15. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, k.č.br. 625/2 k.o. Kaštel
 16. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina,
 17. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja,
 18. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u UO za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin , v.r.

Za  točnost otpravka – ovlašteni službenik
Mauricio Sinković

Istaknuto