Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Buja-Buie u 2019. godini

Objava: 3.6.2019.

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, priznanja i počasti Grada Buja, sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 5 /11).
Nagrade, priznanja i počasti Grada Buja dodjeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Buja prilikom obilježavanja Dana Grada Buja pojedincima i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Kandidati se mogu predložiti za slijedeće nagrade i priznanja:
Nagrada Grada Buja za životno djelo, kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom, kao životnim djelom, iz bilo koje oblasti stvaralaštva, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Buja.
Povelja “Počasni građanin Grada Buja” kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobitim doprinosom zadužili Grad Buje i njegove građane, neovisno o tome radi li se o domaćem ili stranom državljaninu.
Medalja Grada Buja dodjeljuje se fizičkim osobama za postignute izvanredne rezultate, uspjehe u radu i doprinos za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti
Plaketa Grada Buja, dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu, te za donatorstvo, a može se dodijeliti i pobratimljenim gradovima i općinama, gradovima, općinama, županijama i regijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za materijalnu i moralnu potporu općem razvoju i unapređenju međusobnih odnosa.
Zahvalnica i pohvalnica, dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama da bi se pohvalilo ili zahvalilo za određene uspjehe i aktivnosti, a posebno za iskazane humane akcije, donacije i pomoći.
Pravo predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Buja imaju fizičke osobe, trgovačka društva, ustanove, udruge, ostale pravne osobe, gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce, radna tijela gradskog vijeća, osim Odbora za priznanja i odlikovanja, i mjesni odbori.
Pravo predlaganja kandidata za Nagradu Grada Buja za životno djelo i Povelju „Počasni građanin Grada Buja“ imaju gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce i radna tijela gradskog vijeća osim Odbora za priznanja i odlikovanja.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Buja obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga sa kontakt podacima (tel., E-mail), osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Buja.
Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, s obveznim detaljnim obrazloženjem, Odboru za priznanja i odlikovanja Grada Buje, u roku od 30 dana od dana objave u javnom glasilu i web stranici Grada Buja, na adresu: Grad Buje-Buie, Buje, Istarska 2.

Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja prihvaćati će se do zaključno 21.06.2019. godine.

Istaknuto