POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Buja u 2013. godini

Objava: 13.5.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE-BUIE

Klasa:023-05/13-01/14        
Urbroj:2105/01-03-01/02-13-2
Buje, 09.05.2013.

P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Buja u 2013. godini

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, priznanja i počasti Grada Buja, sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”,broj 5 /11).

Nagrade, priznanja i počasti Grada Buja dodjeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Buja prilikom obilježavanja Dana Grada Buja pojedincima i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Kandidati se mogu predložiti za slijedeće nagrade i priznanja:

Nagrada Grada Buja za životno djelo, kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom, kao životnim djelom, iz bilo koje oblasti stvaralaštva, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Buja.

Povelja “Počasni građanin Grada Buja” kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobitim doprinosom zadužili Grad Buje i njegove građane, neovisno o tome radi li se o domaćem ili stranom državljaninu.

Medalja Grada Buja dodjeljuje se fizičkim osobama za postignute izvanredne rezultate, uspjehe u radu i doprinos za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti

Plaketa Grada Buja, dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu, te za donatorstvo, a može se dodijeliti i pobratimljenim gradovima i općinama, gradovima, općinama, županijama i regijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za materijalnu i moralnu potporu općem razvoju i unapređenju međusobnih odnosa.

Zahvalnica i pohvalnica, dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama da bi  se pohvalilo ili zahvalilo za određene uspjehe i aktivnosti, a posebno za iskazane humane akcije, donacije i pomoći.

Pravo predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Buja imaju fizičke osobe, trgovačka društva, ustanove, udruge, ostale pravne osobe, gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce, radna tijela gradskog vijeća, osim Odbora za priznanja i odlikovanja, i mjesni odbori.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu Grada Buja za životno djelo i Povelju „Počasni građanin Grada Buja“ imaju gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce i radna tijela gradskog vijeća osim Odbora za priznanja i odlikovanja.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Buja obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Buja.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, s obveznim detaljnim obrazloženjem, Odboru za priznanja i odlikovanja Grada Buje, u roku od 30 dana od dana objave u javnom glasilu i web stranici Grada Buja, na adresu: Grad Buje-Buie, Buje, Istarska 2.

Istaknuto