Objave

Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena

Objava: 17.2.2020.

Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena za područje Grada Buje predstavlja stručnu podlogu za izradu Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje Grada Novigrada - Cittanova, Grada Buje - Buie i općine Brtonigla – Verteneglio, sve u okviru INTERREG V-A projekta pod nazivom JOINT SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (eng. Joint SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas).

Analiza rizika i ranjivosti za određene sektore provedena je prema metodologiji definiranoj u The Vulnerability Sourcebook i Risk Supplement pri čemu se rizik sastoji od tri komponente, međusobno u složenoj interakciji:

- opasan događaj
- ranjivost (obuhvaća osjetljivost i kapacitet prilagodbe)
- izloženost

Klase rizika kreću se od vrlo niskog, niskog, osrednjeg, visokog te vrlo visokog.

Analiza je provedena za sektor poljoprivrede, zdravlja, vodoopskrbe, turizma, ribarstva i obalnog pojasa, a razinu obrade određivala je razina dostupnosti specifičnih podataka odnosno indikatora.

Opasni događaj procijenjen je na temelju simulacija buduće klime (između sadašnje klime (P0) i 2021.-2050. godine (P1)). Simulacije ukazuju na porast temperature zraka, broja vrućih dana, vrućih noći te produljenje trajanja toplih razdoblja dok u domeni oborina, rezultati ovise o klimatskom modelu (moguć i porast ili smanjenje količine oborine, produljenje ili skraćenje trajanja sušnih razdoblja). Suša i toplinski valovi bi se time mogli svrstati u očekivane klimatske promjene.

Ranjivost i izloženost procjenjivane su na temelju niza indikatora (npr. gustoća stanovnika, potrošnja vode po skupinama potrošača, razina obrazovanosti stanovnika, broj turističkih noćenja). Rezultati analize rizika za područje Grada Buje pokazuju sljedeće:

Osrednji rizik od suše za sektor poljoprivrede
Osrednji rizik od suše za sektor vodoopskrbe
Osrednji rizik od toplinskih valova za sektor zdravlja
Osrednji rizik od visokih temperatura i velikih količina oborine za sektor turizma

Za sektor ribarstva i obalnog pojasa pretpostavlja se ista razina ranjivosti procijenjena na nacionalnoj razini.

Iako su rizici procijenjeni kao osrednji, nužne su daljnje aktivnosti u cilju poboljšanja stanja svih komponenti rizika odnosno smanjenja osjetljivosti i izloženosti te povećanja sposobnosti prilagodbe. Jedan od najznačajnijih dionika u tom procesu prilagodbe su svakako i jedinice lokalne i regionalne samouprave u okviru čijih strateških i razvojnih planova prilagodba klimatskim promjenama zahtjeva sve veću pozornost. Grad Buje odlikuje dobar položaj i bogatstvo prirodnih resursa što je važno u kontekstu očekivanih klimatskih promjena i daljnjeg gospodarskog razvoja.

Vezani dokumenti

Istaknuto