Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Bujama privodi se kraju

Objava: 21.7.2020.

Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Bujama privodi se kraju, a planirani završetak radova i opremanjem je tijekom kolovoza ove godine.

Unatoč situaciji s COVID-om 19 koja iziskuje mjere opreza i štednje, Grad Buje-Buie je uspio provesti investiciju od oko 3.500.000 kuna. Reciklažno dvorište za područje Grada Buja-Buie ima važnu ulogu za grad i za održivi razvoj Buja, obzirom da doprinosi povećanju stope odvojenog prikupljanog komunalnog otpada te prikupljanju problematičnog otpada iz kućanstva, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada i drugo. Osim usklađenja s direktivama iz Plana gospodarenja otpadom, ovim projektom zajedno utječemo na smanjenje količina otpada koji će završiti na trajnom odlaganju, a time čuvamo naše najveće razvojne potencijale - čist i zdrav okoliš. Ujedno, činimo to i za bolju budućnosti naše djece i budućih generacija.

Ova značajna investicija za Izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta u Bujama, financirana je od strane Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekt sa 85 posto prihvatljivih troškova iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda, i iz proračuna Grada Buja-Buie. Dodatno, tijekom provedbe projekta održano je niz radionica za naše najmlađe, koji su upoznati s načinom rada i namjeni reciklažnog dvorišta i o važnosti recikliranja i očuvanju okoliša da bi od malih nogu naučili te važne teme za našu i njihovu budućnost.

Dvorište će biti besplatno za sve građane odnosno fizičke osobe i bit će dostupno osobama s invaliditetom.

Glavni građevinski projekt potpisuje tvrtka IPZ iz Zagreba, izvođač radova je tvrtka Pro Grad d.o.o. iz Zambratije, a nadzor provodi Singrad d.o.o. iz Poreča. Stručnu podršku u vođenju i upravljanju projekta pruža nam tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreb, promidžbu i vidljivost ugovorena je s Libra d.o.o. iz Rijeke, a upravljanje dvorištem po okončanju radova povjerit će se komunalnom poduzeću 6. maj d.o.o. iz Umaga.

--------

Il progetto per la Costruzione del centro di riciclaggio di Buie è nella fase finale dei lavori e si prevede la sua apertura nel mese di agosto 2020.

Nonostante la situazione con il COVID 19, che richiede misure precauzionali ma anche misure legate al risparmio, la Città di Buie è riuscita a portare avanti un investimento di circa 3.500.000 kune. Il centro di riciclaggio per il territorio della Città di Buie ha un ruolo importante per la città e per lo sviluppo sostenibile di Buie, poiché contribuisce ad aumentare il tasso di rifiuti urbani separati e la raccolta di rifiuti domestici problematici, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti ingombranti, ecc. Oltre al rispetto delle direttive previste dal Piano di gestione dei rifiuti, con questo progetto riduciamo insieme la quantità di rifiuti da destinare allo smaltimento permanente, preservando così il nostro più grande potenziale di sviluppo: un ambiente pulito e salubre. Allo stesso tempo, lo facciamo per un futuro migliore per i nostri figli e le generazioni future. Questo importante investimento per la costruzione del centro di riciclaggio di Buie, è finanziato dal Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, che cofinanzia il progetto con l'85% dei costi ammissibili, dal programma operativo "Competitività e coesione 2014-2020", e dal bilancio della Città di Buie. Inoltre, durante l'attuazione del progetto, sono stati organizzati una serie di seminari per i nostri più piccoli, ai quali sono stati presentati il lavoro e la funzione del centro di riciclaggio e l'importanza del riciclaggio e della protezione ambientale per imparare, fin da piccoli, questi importanti argomenti per il nostro e il loro futuro. Il centro sarà gratuito per tutti i cittadini ossia per le persone fisiche e sarà accessibile alle persone con disabilità. Il progetto di costruzione è firmato dalla società IPZ di Zagabria, l'appaltatore è la società Pro Grad d.o.o. da Zambrattia, e la supervisione è svolta da Singrad d.o.o di Parenzo. Il supporto professionale nella gestione del progetto è fornito dalla società Maxicon d.o.o. di Zagabria, per la promozione e la visibilita' e' stata incaricata la società Libra d.o.o. di Fiume, e la gestione del cantiere dopo il completamento dei lavori sarà affidata alla società di servizi 6. maj d.o.o. di Umago.

Vezani dokumenti

Galerija slika

Istaknuto