Smjernice rada u gradskoj upravi tijekom epidemije

Objava: 8.5.2020.

Odluka o smjernicama rada u gradskoj upravi Grada Buje Buie u stanju epidemije bolesti COVID-19 i ulazak i prijem stranaka/trećih osoba u gradskog upravi Grada Buje Buie

Na temelju članka 48. st. 1. točka 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19) te temeljem članka 65. a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), Gradonačelnik Grada Buje Buie 05. svibnja 2020. godine donosi

Odluka o smjernicama rada u gradskoj upravi Grada Buje Buie u stanju epidemije bolesti COVID-19

I.
Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i naputaka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti donosi se Odluka o organizaciji rada od 11. svibnja 2020. godine na način kako slijedi:

ULAZ U PROSTOR GRADSKE UPRAVE

- Ulasci u prostor gradske uprave su kontrolirani i propisani;
- Postaviti obavijest za stranke i treće osobe na ulazu o načinu prijema stranaka, navesti telefonski broj/mail za najavu dolaska, svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren, stranka se prima isključivo po unaprijed dogovorenom terminu;
- Prilikom dogovaranja termina stranci je potrebno dati upute o mjestu i vremenu dolaska i obavezi nošenja maske za lice;
- Osobama u samoizolaciji zabranjeno je ulaziti u prostore gradske uprave, sve informacije mogu dobiti telefonom ili putem mail-a;
- Na ulazu osigurati dozator/e sa sredstvom za dezinfekciju ruku;
- Strankama osigurati maske za lice ukoliko stranka istu nije bila u mogućnosti osigurati;
- Stranke i treće osobe moraju dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade;
- Strankama i svim trećim osobama mora se izmjeriti temperatura pri ulasku u zgradu-na ulaznim vratima, ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C istima se ne smije dopustiti ulaz u zgradu;
- Djelatnicima se pri ulasku u zgradu mjeri temperatura i upisuje podatak, ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C istima se ne dozvoljava kretanje i zadržavanje u zgradi;
- Poslije 8:00 sati, ulaz/izlaz djelatnika odvija se kroz prostor pisarnice,
- Posebnu pažnju obratiti na čistoću i dezinfekciju prema propisanim uputama.


RAD U UREDIMA

- U uredima gdje radi dvoje i više osoba preporučuje se nošenje maske za lice koja prekriva usta, nos i dio lica. Masku koristiti samo za osobne potrebe, mijenjati je ako je mokra i ne dirati je dok se nosi;
- U uredima u kojima radi jedan djelatnik nije potrebno da isti nosi masku za lice;
- Prostor je potrebno provjetravati više puta tijekom radnog vremena;
- Nakon odlaska svake stranke prostor je potrebno provjetriti;
- Preporuka je koristiti prirodnu ventilaciju (prozračivanje),
- Posebnu pažnju obratiti na čistoću i dezinfekciju prema propisanim uputama.


RAD SA STRANKAMA U UREDIMA

- U koliko nema potrebe za dolaskom stranke u prostore gradske uprave, savjetovanja i komunikaciju provoditi putem telefona / mail-a , dostava zahtjeva/pismena vrši se poštom / mail- om
- Ograničiti broj stranaka koje istovremeno borave u prostoru (jedna stranka u uredu), daljnji su ulasci mogući tek nakon što stranka izađe;
- Svi službenici koji dolaze u kontakt sa strankama moraju nositi masku za lice koja prekriva usta, nos i dio lica. Masku koristiti samo za osobne potrebe, mijenjati je ako je mokra i ne dirati e dok se nosi;
- Održavati razmak između službenika i stranaka od minimalno 2 metra kada god je to moguće;
- Nakon odlaska svake stranke prostor je potrebno provjetriti;
- Nakon svake stranke sve površine koje je stranka dodirivala rukama potrebno je prebrisati dezinfekcijskim sredstvom koristeći papirnati ubrus;
- Službenicima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke;
- Svaki službenik koji prima stranke dužan je voditi evidenciju o primanju stranaka koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime stranke, kontakt telefon, vrijeme i datum dolaska;
- Posebnu pažnju obratiti na čistoću i dezinfekciju prema propisanim uputama.

RAD SA STRANKAMA NA TERENU

- Svaki odlazak na teren mora biti unaprijed dogovoren telefonom ili mailom;
- Prilikom dogovaranja termina stranci je potrebno dati upute o obavezi nošenja maske za lice i zaštitnih rukavica;
- Svi službenici koji odlaze na teren moraju nositi masku za lice koja prekriva usta, nos i dio lica. Masku koristiti samo za osobne potrebe, mijenjati je ako je mokra i ne dirati je dok se nosi;
- Svi službenici koji odlaze na teren moraju nositi zaštitne rukavice;
- Održavati razmak između službenika i stranaka od minimalno 2 metra kada god je to moguće. Preporuka je da se u zatvorenom prostoru što kraće zadržava;
- Službenicima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke;
- Svaki službenik koji odlazi na teren dužan je voditi evidenciju o prisutnim strankama koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime stranke, kontakt telefon, vrijeme i datum izlaska na teren.

RAD OD KUĆE

- Rad od kuće omogućit će se službenicima koji boluju od teških kroničnih bolesti (srčane, plućne, metaboličke), osobama s imunodeficijentnim stanjima i trudnicama uz prethodno mišljenje specijaliste medicine rada.

POSEBAN REŽIM KRETANJA

- Zabranjen je ulaz u zgrade svim trećim osobama bez prethodne najave;
- Preuzimanje naručene robe i pošte odvija se isključivo nakon najave;
- Ulazak u prostor omogućuje se servisnim službama isključivo u slučaju kvara na uređajima, pod uvjetom da koriste zaštitnu opremu (maska za lice, rukavice) uz obaveznu dezinfekciju ruku pri ulasku/izlasku iz zgrade.

SASTANCI U ZATVORENOM PROSTORU/KONFERENCIJE ZA MEDIJE

- Kada postoji mogućnost sastanke/konferencije održavati putem video/telefonskih konferencija;
- Prije početka sastanka/konferencije prostor je potrebno prozračiti;
- Ukoliko se održava u istom prostoru više sastanaka/konferencija u nizu između je potrebno prozračiti prostor i pričekati 15 minuta prije slijedećeg sastanka/konferencije;
- Ukoliko postoji potreba za rashlađivanjem prostora, prostor se može rashladiti koristeći klima uređaj/sustav hlađenja, neposredno prije početka sastanka/konferencije klima uređaj mora se isključiti;
- Obavezno je pridržavati se mjere socijalne udaljenosti između svih sudionika sastanka/ konferencije (fizička distanca u svim smjerovima od minimalno 2 metra);
- Sastanci/konferencije u zatvorenom prostoru moraju se obaviti u što kraćem vremenu;
- U prostoru za sastanke/konferencije mora se osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke;
- Posebnu pažnju obratiti na čistoću i dezinfekciju prema propisanim uputama.
- Novinarske ekipe treba uputiti da se ne okupljaju u većim skupinama nakon konferencije.
- Novinari koji čekaju izjavu neka to učine pridržavajući se mjere socijalne udaljenosti, a odmah po snimanju izjave obvezni su napustiti prostor.


II.
Nalaže se svim službenicima/namještenicima gradske uprave koji imaju sumnju da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili osobom kojoj je naložena samoizolacija da o tome obavijeste neposrednog voditelja.
Službenici/namještenici koji pokazuju znakove akutne upale dišnih puteva (kašalj, teškoće disanja ili visoku temperaturu) nalaže se da se obrate obiteljskom liječniku i o tome obavijeste neposrednog rukovoditelja.
Nalaže se službenicima/namještenicima da se pridržavaju svih odredbi iz ove Odluke.
Nalaže se službenicima/namještenicima da tijekom razdoblja pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti u svakodnevnom radu koriste zaštitna sredstva (dezinfekcija, maske za lice, zaštitne rukavice, etc.) te da se pridržavaju uputa iz priloga (zaštitne mjere/pranje ruku) koje čine sastavni dio ove Odluke.

III.
Nalaže se pročelnicima upravnih tijela da sve službenike/namještenike upoznaju sa sadržajem ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do opoziva.


Klasa: 833-02/20-01/01
Urbroj: 2105/01-01/01-20-6
U Bujama, 05.05.2020.

GRAD BUJE-BUIE - CITTÀ DI BUJE-BUIE

Gradonačelnik-Il Sindaco
Fabrizio Vižintin, v.r.


PRIJEM STRANAKA / TREĆIH OSOBA

Sukladno Odluci o organizaciji rada gradske uprave Grada Buje Buie, Klasa: 833-02/20-01/01, Urbroj: 2105/01-01/01-20-6 od 05.05.2020. godine, obavještavamo stranke/treće osobe da se od 11. svibnja 2020. ulazak i prijem stranaka/trećih osoba u gradskog upravi Grada Buje Buie provodi kako slijedi:

U koliko nije nužno potreban dolazak stranke/treće osobe u prostore gradske uprave, savjetovanje i komunikacija sa službenicima/namještenicima odvija se telefonski (052/772-122) ili mail-om (info@buje.hr), a dostava zahtjeva/pismena vrši se putem poštanske usluge ili mail-om (info@buje.hr).

ULAZ / PRIJEM U GRADSKU UPRAVU

- osobama u samoizolaciji zabranjen je ulazak u prostore gradske uprave;
- svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren (pozivom na broj 052/772-122 ili porukom na mail adresu info@buje.hr;
- stranka se prima isključivo po unaprijed dogovorenom terminu;
- strankama i svim trećim osobama mjeri se temperatura na ulaznim vratima zgrade gradske uprave, ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C istima se ne dopušta ulaz u zgradu;
- dolazak/prijem stranke evidentira se u obrazac Evidencija prijema stranaka u uredu;
- za ulazak i kretanje u prostorima gradske uprave stranka/treća osoba mora imati masku za lice;
- stranke i treće osobe moraju dezinficirati ruke pri ulasku/izlasku iz zgrade;
- u prostoru/uredu smije boraviti samo jedna stranka i to na udaljenosti od najmanje 2m od službenika/namještenika;
- stranka se treba zadržavati u prostorima gradske uprave što kraće vrijeme.

RAD SA STRANKAMA NA TERENU

- rad sa strankom na terenu vrši se isključivo po unaprijed dogovorenom terminu (pozivom na broj 052/772-122 / poruka na mail adresu info@buje.hr),
- rad sa strankom evidentira se u obrascu Evidencije rada sa strankama na terenu;
- stranka mora imati masku za lice i zaštitne rukavice;
- tijekom rada na terenu potrebno je održavati razmak između službenika/namještenika i stranke od najmanje 2m;
- u zatvorenom prostoru se treba zadržavati što kraće vrijeme.

RICEVIMENTO DELLE PARTI / DEI TERZI

Ai sensi della Decisione relativa all'organizzazione dei lavori dell'amministrazione comunale della Città di Buie, classe: 833-02 / 20-01 / 01, numero di protocollo: 2105 / 01-01 / 01-20-6 del 05.05.2020 informiamo le parti / i terzi che dall'11 maggio 2020 l'ingresso e il ricevimento delle parti / e dei terzi nell'amministrazione comunale della Città di Buie avviene come segue:

Se non è strettamente necessario per le parti / per i terzi venire direttamente nei locali dell'amministrazione comunale, la consultazione e la comunicazione con i funzionari / dipendenti avviene telefonicamente (052 / 772-122) o via e-mail (info@buje.hr), mentre la consegna di richieste/ di varia corrispondenza viene eseguita tramite servizio postale o via e-mail (info@buje.hr).

INGRESSO / RICEVIMENTO NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- alle persone poste in isolamento è proibito l’ingresso nei locali dell'amministrazione comunale;
- ogni arrivo delle parti deve essere concordato precedentemente (chiamando il numero 052 / 772-122 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail info@buje.hr;
- le parti vengono ricevute solamente nell’orario precedentemente concordato;
- alle parti e agli altri per conto di terzi, viene misurata la temperatura corporea all'ingresso dell'edificio dell'amministrazione comunale, e se la temperatura corporea supera i 37,2 ° C, le parti e i terzi non possono entrare nell'edificio;
- l'ingresso / il ricevimento delle parti viene registrato nel modulo Evidenza dei ricevimenti delle parti negli uffici;
- per l’ingresso e gli spostamenti all’interno dei locali dell'amministrazione comunale, le parti / i terzi devono indossare la mascherina;
- le parti e i terzi devono disinfettarsi le mani quando entrano / escono dall'edificio;
- le parti possono trattenersi nei locali / negli uffici ma rispettando la distanza di almeno 2 m dal funzionario/dipendente comunale;
- le parti dovrebbero rimanere all’interno dei locali dell'amministrazione comunale il meno possibile.

LAVORO CON LE PARTI FUORI UFFICIO

- lo svolgimento del lavoro con le parti fuori dall’ufficio comunale viene svolto esclusivamente in base all’orario concordato precedentemente (chiamando il numero 052 / 772-122 / inviando un messaggio all'indirizzo e-mail info@buje.hr),
- il lavoro svolto fuori ufficio viene registrato nel modulo Evidenza del lavoro svolto con le parti fuori ufficio;
- le parti devono indossare la mascherina e i guanti protettivi;
- nello svolgimento del lavoro con le parti fuori ufficio bisogna rispettare la distanza di almeno 2 m dal funzionario/dipendente comunale;
- bisogna rimanere in ambienti chiusi il meno tempo possibile.

Vezani dokumenti

Istaknuto