SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Objava: 15.2.2018.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola u šk.god. 2017./2018. koji su upisani u programe redovnog obrazovanja u školama sa sjedištem izvan područja Grada Buja

Na temelju članka 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150111, 144/12, 19/13, 123/17) i na temelju članka 65. a Statuta Grada Buja ( "Službene novine Grada. Buja" broj 11/09, 05/11, 11111 i 03/13), Gradonačelnik Grada Buja donosi ·

Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje veljača - lipanj 2018. godine

0vom se Odlukom propisuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava na dodatni udio sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola od mjesta prebivališta do mjesta školovanja koji se osigurava iz Proračuna Grada Buja za 2018. godinu te nadležno upravno tijelo Grada Bujama zaduženo za provedbu ove Odluke.

Grad Buje će sufinancirati iznad standarda mjesečne troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje veljača-lipanj 2018. godine koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Buja ako za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza, a u iznimnim i opravdanim slučajevima i učenici koji radi nemogućnosti korištenja javnog linijskog prijevoza koriste alternativna sredstva prijevoza o čemu odlučuje nadležni Upravni odjel Grada Buja. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje zaprimaju se zaključno do 15.03.2018.

Vidi vezane dokumente.

Vezani dokumenti

Istaknuto