Proračun

VODIČ ZA GRAĐANE

Objava: 28.12.2017.

VODIČ ZA GRAĐANE - Proračun Grada Buja - Buie za 2018. godinu

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave - Gradsko vijeće Grada Buja - Buie.
Gradonačelnik prijedlog proračuna dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo najkasnije do konca tekuće godine mora donijeti Proračun za narednu godinu.
U slučaju nedonošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

OPĆI DIO Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od strukture prihoda i rashoda iskazane po vrstama. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
POSEBNI DIO Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koji u Proračunu Grada Buja - Buie čine Upravni odjeli gradske uprave. Unutar svakog razdjela iskazani su programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati i koje su u nadležnosti pojedinog Upravnog odjela.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Buja - Buie u narednom trogodišnjem razdoblju.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen odnosno da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.
Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine (uvriježeni termin rebalans). Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja - rebalans predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun Grada Buja – Buie je „konsolidirani” Proračun i sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke upravnih tijela Grada i svih proračunskih korisnika.
Proračunski korisnici Grada Buja - Buie jesu: Dječji vrtić Buje, Talijanski dječji vrtić Mrvica i Pučko otvoreno učilište Buje.


Gdje možete pronaći Proračun?


U Službenim novinama Grada Buja – Buie broj 15/17
Na web stranicama Grada Buja - Buie: www.buje.hr
Sve Izmjene i dopune proračuna (rebalans) u toku godine objavljuju se u Službenim novinama i na web stranicama Grada Buja - Buie.

 

PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU
32.394.673,12

Prihodi poslovanja
24.453.673,12
Prihodi od poreza
10.024.843,12
Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
3.655.590,00
Prihodi od imovine
2.725.650,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
7.902.990,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
126.600,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
18.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
6.921.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
3.800.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
3.121.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00
Primici od zaduživanja
0,00
Vlastiti izvori (višak prihoda)
1.020.000,00

 

RASHODI PO UPRAVNIM ODJELIMA ZA 2018. GODINU


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
13.777.690,15
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
11.344.492,97
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM
7.272.490,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI
32.394.673,12

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
13.777.690,15
PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA
752.140,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE
281.280,00
TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA
70.000,00
PROTOKOL, PROMIDŽBA I PROSLAVE
52.300,00
DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
40.560,00
RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA
226.000,00
MJESNA SAMOUPRAVA
70.000,00
RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
12.000,00
GRADSKA UPRAVA
2.768.380,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.180.380,00
ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE
1.483.000,00
NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA
105.000,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ
6.008.860,15
DJEČJI VRTIĆ BUJE
3.651.206,94
TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA
2.357.653,21

KULTURA 1.560.000,00
Pučko otvoreno učilište (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, knjižnica, likovna djeltnost, izložbe, glazbeno scenska djelatnost, prigodne manifestacije, radionice i tečajevi, muzejska djelatnost, izdavačka djelatnost, nabava knjiga i opreme)
Ostali korisnici i programi (donacije udrugama i ustanovama u kulturi, prigodne manifestacije)

ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE 622.900,00
(stipendiranje učenika i studenata, pomoć osnovnim i srednjim školama u Bujama, donacije udrugama studenata i mladih i dodatna skrb o školskoj djeci, kap. pomoć za obnovu OŠ M. Balote)

SPORT I REKREACIJA 830.000,00
(donacija Sportskoj zajednici Grada Buja, donacije ostalim sportsko rekreativnim udrugama i klubovima)

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 931.110,00
(sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa Buje, socijalne potpore stanovništvu, pomoći ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva, donacije udrugama, ostali socijalno zdravstveni programi, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula)

GOSPODARSTVO 304.300,00
(program Gradovi ulja i Gradovi vina, pomoći i donacije udrugama i ustanovama od značaja za razvoj poljoprivrede, potpore i subvencije poduzetnicima, razvoj civilnog društva)

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 11.344.492,97

RASHODI ZA ZAPOSLENE
652.200,00
KAPITALNA POMOĆ - CIVITAS BULLEARUM D.O.O.
515.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA
1.341.000,00
(tekuće i investicijsko održavanje objekata, kapitalna ulaganja, projekti vodnog gospodarstva, sufinanciranje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša)
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5.322.300,00
(javna rasvjeta, održavanje cesta i prometne signalizacije, čistoća javnih površina, gospodarenje otpadom, održavanje oborinske odvodnje, održavanje javnih površina i groblja, održavanje sportskih objekata i terena, bežična mreža, materijalni rashodi za sportske objekte i nekretnine u vlasništvu Grada, stjecanje udjela u ŽCGO Kaštijun)
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.855.500,00
(izgradnja i rekonstrukcija javnih površina, građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, izgradnja javne rasvjete, izgradnja objekata vodoopskrbe, proširenje gradskog groblja, izgradnja reciklažnog dvorišta)
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
1.658.492,97
(pomoći i donacije za redovan rad - JVP Umag, PVZ, DVD, VZIŽ; elaborati)

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM
7.272.490,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE
836.340,00

GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA
3.930.650,00
(rekonstrukcija kaštela Rota, otkup i zamjena nekretnina, rekonstrukcija Ulice 1. svibnja, energetska obnova upravne zgrade, dječjeg vrtića, stare škole na Trgu Sv. Servula i zgrade Centra za inkluziju, sanacija spomenika Palim borcima u Plovaniji, rekonstrukcija stare uljare, uređenje starog groblja, sanacija i revitalizacija suterena Trga Slobode, rekonstrukcija cisterne i dvorišta Galerije Orsola)

PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI
881.000,00
(izrada prostorno planske dokumentacije i ostalih projekata)

EU I OSTALI FONDOVI
1.624.500,00
(projekti: Parenzana magica, rekonstrukcija ceste Brešani - Smilovići - Sv. Mavar, projekt Solidea i Improve yourself, članstvo u LAG - Lokalna akcijska grupa i LAGUR - Lokalna akcijska grupa u ribarstvu)

PLAN RASHODA l IZDATAKA ZA 2018. GODINU PO UPRAVNIM ODJELIMA

UPRAVNIODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE l UPRAVUANJE GRADSKOM IMOVINOM
7.272.490,00
22,45%

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
13.777.690,15
42,53%

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
11.344.492,97
35,02%

ZNAČAJNIJI KAPITALNI PROJEKTI GRADA BUJA

- rekonstrukcija kašela Rota

- energetska obnova upravne zgrade, zgrade dječjeg vrtića, stare škole na Trgu Sv. Servula i zgrade Centra za inkluziju
- sanacija spomenika Palim brocima u Plovaniji
- rekonstukcija stare uljare
- uređenje starog groblja u Bujama
- sanacija i revitalizacija suterena Trga slobode (stare praonice)
- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
- rekonstrukcija zgrade Pučkog otvorenog učilišta
- proširenje gradskog groblja Buje
- izgradnja reciklažnog dvorišta


KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Na web stranici Grada Buja - Buie www.buje.hr nalazi se detaljan prikaz Proračuna i pripadajućih programa za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Na web stranicama Grada dostupne su sve informacije o radu Gradske uprave, obavijesti, natječaji, akti, kontakti i ostalo.

Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati poštom na adresu: Grad Buje - Buie, Istarska 2, 52460 Buje ili na mail adresu info@buje.hr

Prijem stranaka kod Gradonačelnika - srijedom uz prethodnu najavu i utvrđivanje termina na tel. 052/772-122.

Vezani dokumenti

Istaknuto