• Objave

Savjetovanje - komunalna naknada

Objava: 14.11.2018.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - JAVNA PARKIRALIŠTA

Objava: 26.9.2018.
AŽURIRANO 08.11.2018. - Izvješće o provedenom savjetovanju
Savjetovanje s javnošću o nacrtu Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja. Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja

OBAVIJEST - Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Objava: 21.9.2018.
Temeljem članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18) Gradonačelnik Grada Buja-Buie je dana 23.08.2018. godine donio Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie 14/18 i stupila je na snagu 01.09.2018. Dana 21.09.2018. donesena je izmjena i dopuna Odluke. Odlukom se uređuju uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova do ukupnog iznosa od 10.000,00 kuna za dužnika fizičku osobu koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičku osobu koje je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017. i za koje se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu. Otpis će se provesti po službenoj dužnosti bez podnošenja zahtjeva.

Dimnjačarski poslovi

Objava: 17.9.2018.
Obavijest – obveze sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).
Člankom 8. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) propisano je da svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 12.09.2018.

Objava: 13.9.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokacijama K.O. Brdo, Krasica, Kućibreg i Momjan. Natječaj traje od 12.09.2018. do 26.09.2018.

JAVNI POZIV PALDIGIJA

Objava: 4.9.2018.
JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste naselje Paldigija (k.o. Kaštel) Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Paldigija preko k.č.br. 715/1 i 715/6 u k.o. Kaštel.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja - 20.08.2018.

Objava: 20.8.2018.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1629/2 u k.o. Kaštel, pašnjak, površine 1394 m² (0,1394 ha), tržišna cijena iznosi 25.719,30 kn, k.č.br. 2439 u k.o. Kaštel, oranica, površine 631 m² (0,0631 ha), tržišna cijena iznosi 9.622,75 kn.

Istaknuto