• Objave

OBAVIJEST - 28.06.2018.

Objava: 28.6.2018.
Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Jurcanija na k.č. 181/5 u k.o. Kršete. Dana 27. lipnja (srijeda) 2018. godine u 14:30 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta na k.č. 181/5 u k.o. Kršete. Dana 04. srpnja (srijeda) 2018. godine u vremenu od 14:30 do 15:00 sati u prostorijama Grada Buje, na adresi Buje, Istarska 2, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat odnosno Snimku izvedenog stanja br. 205/18 na k.č.br. 181/5 u k.o. Kršete u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste Jurcanija.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste unutar turističkog naselaj Kanegra (k.o. Savudrija)

Objava: 21.3.2018.
Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar turističkog naselja Kanegra preko k.č.br. 459/3, 460/31, 460/32, 460/33, 460/34, 460/35, 460/42, 460/46 i 460/69 sve k.o. Savdurija.

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Objava: 23.2.2018.
Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Buje – Buie i Općinu Brtonigla – Verteneglio.
PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinica lokalne samouprave i to Grad Buje i Općinu Brtonigla.

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca

Objava: 19.2.2018.
Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Istaknuto