Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buja - Buie

Objava: 14.12.2017.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZoOGO/ (NN broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZoOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). Sukladno tome, Grad Buje-Buie dužan je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada. Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buje-Buie. S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog i mobilnog dvorišta, spremnika na javnim površinama te odvojeno prikupljanje glomaznog otpada). Na taj se način želi upoznati javnost sa Nacrtom prijedloga odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Objava: 22.11.2017.
Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Buje – Buie i Općinu Brtonigla – Verteneglio.
PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinica lokalne samouprave i to Grad Buje i Općinu Brtonigla.

JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Buje/Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica Buje u pedagoškoj godini 2017./2018.

Objava: 16.10.2017.
Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje pozivaju sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja a koja su rođena u razdoblju od 01.04.2011. do 31.03.2012. godine a koja ne pohađaju redoviti program u predškolskim ustanovama u Bujama da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina

Objava: 4.9.2017.
Grad Buje-Buie je temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) proveo savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina. Početak savjetovanja je bio 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. U otvorenom roku nisu zaprimljeni prijedlozi i/ili mišljenja. Odluka je usvojena na sjednici Gradskog vijeća dana 30.08.2017. i objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 10/17.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Objava: 4.9.2017.
Gradsko vijeće Grada Buja-Buie, dana 18.07.2017. godine, donosi PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi.
U svrhu poštivanja osnovnih načela nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Buja-Buie (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. (...)

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi Dječjeg vrtića Buje

Objava: 4.9.2017.
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje od 24. srpnja 2014. godine, donosi PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi
U svrhu poštivanja osnovnih načela nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Buje (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. (...)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I IZNOSU NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Objava: 22.8.2017.
Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina Početak savjetovanja je 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 29. 08. 2017. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 29. 08. 2017.

Istaknuto