Poslovnik Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 4.3.2013.
Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Buja (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito; postupak konstituiranja Vijeća te početka obavljanja dužnosti i prestanak mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Buja; djelokrug i način rada Vijeća; postupak izbora i imenovanja, te razrješenja u Vijeću; izbor, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća; radna tijela Vijeća i njihovi međusobni odnosi; podnošenje izvješća Gradonačelnika; postupak za donošenje akata i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća; sazivanje, rad i tijek sjednice Vijeća, odnos Vijeća sa nacionalnim manjinama i njihovim udrugama; druga pitanja važna za rad Vijeća...

Istaknuto