Statut Grada Buje

Objava: 4.3.2013.
Ovim se Statutom ureñuje status i ustrojstvo Grada Buje (u daljnjem tekstu: Grad) i to: a) status, područje i granice, b) samoupravni djelokrug Grada, c) temeljne slobode i prava čovjeka i grañanina, d) kulturna autonomija i druga prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, e) zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti pripadnika talijanske nacionalne zajednice f) obilježja, pečat i Dan Grada, g) javna priznanja, h) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, i) financiranje i imovina, j) akti Grada k) oblici konzultiranja grañana, l) neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju, m) mjesna samouprava, n) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave. o) zaključne odredbe Na području Grada Buja u ravnopravnoj službenoj uporabi su hrvatski i talijanski jezik...

Istaknuto