Upravni odjel za opće poslove

Objava: 4.3.2013.
Djelokrug poslova: obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela, koordiniranje poslova pripreme odluka i akata iz njihove nadležnosti, pripremanje nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga gradonačelnika. Obavlja stručni nadzor odluka i općih akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće. Objavljuje akte u "Službenim novinama Grada Buja", uređuje "Službene novine Grada Buja", uređuje web stranica Grada Buja. Obavlja poslove prevođenja sa hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto i predstavljanja Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima. Surađuje s tijelima, ustanovama i udrugama te potiče razvoj civilnog društva. Obavlja poslove pripremanja i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima sa područja Europske unije, priprema protokole za svečane sjednice i prijeme, poslove vođenja zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela i sastanaka gradonačelnika, izrađuje zaključke i druge dokumente sa tih sjednica i vodi administrativne i druge poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Istaknuto